วิธีสอนโดยใช้บทเรียนแบบโปรแกรม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
วิธีสอนโดยใช้บทเรียนแบบโปรแกรม by Mind Map: วิธีสอนโดยใช้บทเรียนแบบโปรแกรม

1. บทเรียนสำเร็จรูป

1.1. ลักษณะของบทเรียนสำเร็จรูป

1.2. ชนิดของบทเรียนสำเร็จรูป

1.3. ประโยชน์ของบทเรียนสำเร็จรูป

1.3.1. ผู้เรียนมีโอกาสเรียนด้วยตนเอง

1.3.2. ช่วยลดภาระในการสอนของผู้สอน

1.3.3. แก้ปัญหาการขาดแคลนผู้สอน

2. องค์ประกอบที่สำคัญ

2.1. บทเรียนแบบโปรแกรม

2.2. ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดจากบทเรียนแบบโปรแกรม

3. ขั้นตอนการสอน

3.1. ผู้สอนศึกษาปัญหา

3.2. สร้างบทเรียนแบบโปรแกรมในเรื่องที่ตรงกับปัญหา

3.3. ผู้สอนแนะนำการใช้บทเรียนแบบโปรแกรมให้ผู้เรียนเข้าใจ

3.4. ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาบทเรียนด้วยตนเอง

3.5. ผู้เรียนทดสอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง

4. เทคนิคในการใช้วิธีสอนโดยใช้บทเรียนแบบโปรแกรม

4.1. การเตรียมการ

4.2. การดำเนินการ

4.3. การประเมินผล

5. ความหมาย

5.1. ให้ผู้เรียนศึกษาจากบทเรียนสำเร็จรูปด้วยตนเอง เนื้อหาถูกแบ่งออกเป็นหน่วยย่อย เพื่อให้ง่ายแก่การเรียนรู้ และผู้เรียนสามารถตอบสนองต่อสิ่งที่เรียน

6. ทฤษฏีในการสร้างบทเรียนโปรแกรม

6.1. ทฤษฏีสิ่งเร้าการตอบสนองของธอร์นไดท์

6.2. ทฤษฏีการเสริมแรงของสกินเนอร์

7. ขั้นตอนการสร้างและการใช้บทเรียนโปรแกรม

7.1. ขั้นเตรียม (สำหรับผู้สอน)

7.2. ขั้นการเรียนรู้

8. ข้อดี ข้อจำกัด

8.1. ข้อดี

8.1.1. ส่งเสริมให้ศึกษาด้วยตนเอง

8.1.2. ผู้เรียนเรียนรู้ได้ตามความสามารถของตนเอง

8.1.3. ลดภาระครู แก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู

8.2. ข้อจำกัด

8.2.1. ต้องมีบทเรียนที่มีคุณภาพเพียงพอ

8.2.2. ผู้สร้างต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา และการสร้างบทเรียน