Складносурядне речення, його будова і засоби зв'язку між частинами

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Складносурядне речення, його будова і засоби зв'язку між частинами by Mind Map: Складносурядне речення,  його будова і засоби зв'язку між частинами

1. Мета: ознайомити учнів з поняттям складносурядне речення, його будовою та засобами зв'язку між частинами; формувати вміння розрізняти складносурядні речення з-поміж інших синтаксичних конструкцій, визначати межі їх частин та засоби зв'язку між ними, творчі вміння утворювати складносурядні речення з двох простих та за поданими схемами; сприяти формуванню ключових та предметних компетенцій

2. Тип уроку: засвоєння нових знань

3. Організація учнів до роботи на уроці

4. Актуалізація опорних знань

4.1. Прийом "Мозковий штурм": Що я знаю про складне речення?

4.1.1. Предметна компетентність (граматична): учні знають визначення складного речення, його будову та засоби зв'язку між його частинами

5. Мотивація навчальної діяльності

5.1. Прийом "Ератив"

5.2. Проблемне питання "Який навчальний матеріал ми повинні опрацювати, аби наші знання з теми були вичерпними?"

5.2.1. Ключова компетентність (уміння вчитися впродовж всього життя): учні вміють визначати мету своєї навчальної діяльності

6. Сприйняття й усвідомлення учнями нового навчального матеріалу

6.1. Прийом "Спостереження"

6.2. Формулювання правила учнями

6.3. Опрацювання таблиці "Складносурядне речення"

6.3.1. Ключова компетентність (математична): учні вміють працювати з таблицею

6.4. Повторення правила учнями з доповненням власними прикладами

6.4.1. Предметна компетентність (граматична): учні знають визначення складносурядного речення, його будову та засоби зв'язку між його частинами

7. Закріплення нового навчального матеріалу в процесі виконання практичних завдань

7.1. Пошук: з тексту виписати лише складносурядні речення, визначити межі частин речення, обвести сполучники, побудувати схеми речень

7.1.1. Ключова компетентність (грромадянська): текстоцентизм

7.2. "Добери пару": до кожного складносурядного речення дібрати схему

7.3. Аудіювання: прослухати уривок з пісні і виписати складносурядне речення, побудувати його схему

7.3.1. Ключова компетентність (загальнокультурна)

7.4. Конструювання: утворити з двох простих речень одне складносурядне, записати його, побудувати схему

7.4.1. Предметна компетентність (граматична): учні розрізняють складносурядні речення з-поміж інших синтаксичних конструкцій, визначають межі їх частин та засоби зв'язку між ними, вміють утворювати складносурядні речення з двох простих та за поданими схемами

7.5. Робота в парах "Ти - мені, я - тобі": продовжити запропоноване речення так, щоб утворилося складносурядне речення

7.6. Творче завдання: за поданими схемами утворити складносурядні реченняе

8. Оголошення домашнього завдання та інструктажу до нього

8.1. Опрацювати теоретичний матеріал, виконати вправу підручника

8.2. Високий рівень: створити та опублікувати допис у соціальній мережі про свій сьогоднішній день, використовуючи складносурядні речення

8.2.1. Ключова компетентність (інформаційно-цифрова): учні вміюють створюють дописи в соціальних мережах, публікувати їх

9. Підсумок уроку

9.1. Рефлексія

9.1.1. Прийом "Кошик знань"

9.1.2. Прийом "Незакінчене речення"

9.1.2.1. Сьогодні на уроці мені вдалося....

9.1.2.2. Сьогодні на уроці складним для мене було...

9.1.2.3. Сьогодні на уроці мені не вдалося...

9.1.3. Ключова компетентність (уміння вчитися впродовж всього життя): учнів вміють оцінювати результати своєї навчальної діяльності

9.2. Оцінювання навчальної діяльності учнів