การงานอาชีพและเทคโนโลยีม.5

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การงานอาชีพและเทคโนโลยีม.5 by Mind Map: การงานอาชีพและเทคโนโลยีม.5

1. กระบวนการ PDCA

1.1. การวางแผน (Plan: P)

1.1.1. การวางแผนเป็นจุดเริ่มต้นของงานและเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้การทำงานในส่วนอื่นฃเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล

1.2. การปฏิบัติตามแผน (Do: D)

1.2.1. เป็นการลงมือปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ในตาราง การปฏิบัติงาน

1.3. การตรวจสอบ (Check: C)

1.3.1. การตรวจสอบดูว่าเมื่อปฏิบิตังานตามแผน

1.4. การดำเนินการให้เหมาะสม (Action : A)

1.4.1. เป็นการกระทำภายหลังที่กระบวนการ 3 ขั้นตอนตามวงจรได้ดำเนินการเสร็จแล้ว

2. งานช่างในบ้าน

2.1. ประโยชน์ของงานช่างพื้นฐาน

2.1.1. การประหยัดค่าใช้จ่าย

2.1.2. ประหยัดเวลา

2.1.3. ควบคุมดูแลการทำงานได้

2.2. มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ที่จำเป็นในบ้าน

2.3. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในบ้าน

2.4. มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบอ่านแบบ วิเคราะห์วางแผน บำรุง รักษา ติดตั้ง

3. การซ่อมแซมและดูแลเสื้อผ้า

3.1. การแต่งกายสามารถบอกถึงค่านิยมและการเสริมสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชนชาตินั้นๆ

3.2. เพื่อป้องกันความร้อนหนาว

3.3. บ่งบอกถึงฐานะทางเศรษฐกิจ

3.4. บ่งบอกอาชีพของผู้สวมใส่

3.5. เสริมสร้างบุคลิกภาพและสะท้อนวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่มให้สง่างามถูกกาลเทศะ