การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5 by Mind Map: การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5

1. งานช่างในบ้าน

1.1. -รู้จักการประมาณสมรรถนะของตนเองในการเลือกใช้การประกอบติดตั้งและการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์สิ่งของเครื่องมือเครื่ิงใช้เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างดี

1.2. -เสริมสร้างทักษะกระบวนการงานช่างในบ้านสาขาต่างๆ เพื่อการดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้อย่างพอเพียงและมีความสุข

1.3. -เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิค วิธีการประกอบ ติดตั้งผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ก้าวตามทันเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน

1.4. -เสริมสร้างทักษะนิสัยและเกิดความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานช่างในบ้านและช่างมืออาชีพต่อไป

1.5. -เสริมสร้างทักษะนิสัยเรื่องความประหยัดในการปฏิบัติงานช่างในบ้านด้วยตนเองอย่างถูกต้องและปลอดภัย

2. กระบวนการทำงานด้วย PDCA

2.1. การทำงานที่มีการตรวจสอบเข้าไปจะทำให้การทำงานมีความรัดกุมมากขึ้น

2.2. มีการตรวจสอบเพื่อที่จะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขที่รวดเร็วมากขึ้น จะทำให้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นจะไม่กลับมาเกิดขึ้น

2.3. เพื่อการแก้ไขปัญหาเมื่อเราประสบปัญหา เราก็จะพร้อมในการแก้ไขปัญหาได้ทันที่เนื่องจากเรารู้ถึงสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาแล้วนั้นเอง

2.4. เพื่อการป้องกันการที่เรานำวงจร PDCA ไปใช้จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีการวางแผน ถ้าเราวางแผนดีจะทำให้ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมา

2.5. เพื่อการปรับปรุง PDCA เพื่อการปรับปรุง คือ ไม่ต้องรอที่จะให้เกิดปัญหา และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องหาวิธีการที่ดีกว่าเดิมมาพัฒนาอยู่เสมอ เพื่อที่จะได้ยกระดับคุณภาพภายในองค์กรของเราอยู่ตลอดเวลานะครับพื่อการปรับปรุง

3. การซ่อมแซมและดูแลเสื้อผ้า

3.1. 1.ประหยัดรายจ่ายและทรัพยากรของตนเองและครอบครัว

3.2. 2ยืดอายุการใช้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

3.3. 3ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

3.4. 4ส่งเสริมความมีน้ำใจและช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกในครอบครัวให้เกิดความภาคภูมิใจร่วมกัน

3.5. .5สร้างเสริมความอดทนความมีระเบียบวินัยในการทำงานให้กับสมาชิกในครอบครัว