การงานอาชีพและเทคโนโลยี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การงานอาชีพและเทคโนโลยี by Mind Map: การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1. กระบวนการทำงานด้วยPDCA

1.1. 1.การนำวงจร PDCA ไปใช้ทำให้ผู้ปฏิบัติมีการว่างแผนที่ดี

1.2. 2.ช่วยป้องกันปัญหาที่ไม่ควรเกิด

1.3. 3.ช่วยลดความสับสนในการทำงาน

1.4. 4.ลดการใช้ทรัพยากรมากหรือน้อยเกินความพอดี

1.5. 5.ลดความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ

2. งานช่างในบ้าน

2.1. 1.รู้จักการประมาณสมรรถนะของตนเองในการเลือกใช้

2.2. 2.เสริมสร้างทักษะกระบวนการงานช่างในบ้านสาขาต่างๆ

2.3. 3.เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิค

2.4. 4.เสริมสร้างทักษะนิสัยและเกิดความตระหนักในเรื่องความปลอดภัย

2.5. 5.ช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

3. การซ่อมแซมและการดูแลเสื้อผ้า

3.1. 1.ประหยัดรายจ่ายและทรัพยากรของตนเองและครอบครัว

3.2. 2.ยืดอายุการใช้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

3.3. 3.ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

3.4. 4.ส่งเสริมความมีนํ้าใจและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

3.5. 5.ส่งเสริมความอดทนความมีระเบียบวินัยในการทำงาน