การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5 by Mind Map: การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5

1. กระบวนการ PDCA

1.1. การแก้ปัญหาในการทำงานด้วยวงจร PDCA

1.1.1. การวางแผน (Plan: P) เป็นส่วนประกอบของวงจรที่มีความ สำคัญ เน่ืองจากการวางแผนเป็น จุดเริ่มต้นของงานและเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ การทำงานในส่วนอื่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ในขั้นตอนนี้ มีการดำเนินการดังนี้ 1.1 ตระหนักและกำหนดปัญหาที่ต้องการแก้ไขหรือ ปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยสมาชิกแต่ละคนร่วมมือและประสานกันอย่างใกล้ชิด 1.2 เก็บรวบรวมข้อมูล สำหรับการวิเคราะห์และตรวจสอบการดำเนินงาน หรือหาสาเหตุของปัญหา เพื่อใช้ในการปรับปรุงหรือแก้ไข 1.3 อธิบายปัญหาและกำหนดทางเลือก วิเคราะห์ปัญหา เพื่อใช้กำหนดสาเหตุของความบกพร่อง ตลอดจนแสดงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น 1.4 เลือกวิธีการแก้ไขปัญหา หรือปรับปรุงการด าเนินงาน โดยร่วมกันวิเคราะห์และวิจารณ์ทางเลือกต่างๆ ผ่านการระดมความคิด

2. งานช่างในบ้าน

2.1. ลักษณะของงานช่าง สามารถแบ่งเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1. งานบ ารุงรักษา 2. งานซ่อมแซม/การดัดแปลง 3. งานตดิตง้ั/การประกอบ 4. งานผลิต

2.2. หลักการทำงานช่าง 1. มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ที่จำเป็นในบ้าน 2. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการท างานของเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในบ้าน 3. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการของวัสดุ 4. มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 5. มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ อ่านแบบ วิเคราะห์ วางแผน บำรุงรักษา ติดตั้ง 6. มีทักษะการคำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆ 7. มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ ประหยัด

2.3. กระบวนการทำงานช่าง 1. ศึกษาคู่มือการทำงานของเครื่องมือ เครื่องใช้ และอ่านแบบ 3. อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 4. คำนวณค่าใช้จ่าย เป็นขั้นตอนที่ส าคัญ เพราะจะทำให้รู้ค่าใช้จ่ายในการท างาน 5. วางแผนปฏิบัติงาน คือการกำหนดขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนงานสำเร็จ 6. เลือกใช้เทคโนโลยี เพื่อความสะดวก รวดเร็ว 7. เลือกเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ 8. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 9. ตรวจสอบความเรียบร้อย 10. แก้ไขและปรับปรุง 11. จัดเก็บและบำรุงรักษาเครื่องมือ

2.4. ทักษะกระบวนการทำงานช่าง 1. การวิเคราะห์งาน 2. การวางแผนในการทำงาน 3. การปฏิบัติงาน 4. การประเมินผลงาน

3. การซ้อมแซมและดูแลเสื้อผ้า

3.1. ประหยัดรายจ่ายและทรัพยากรของตนเองและครอบครัว

3.2. ยืดอายุการใช้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

3.3. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

3.4. ส่งเสริมความมีน้ำใจและช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกในครอบครัวให้เกิดความภาคภูมิใจร่วมกัน

3.5. สร้างเสริมความอดทนความมีระเบียบวินัยในการทำงานให้กับสมาชิกในครอบครัว