ارتباط با خود

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ارتباط با خود by Mind Map: ارتباط با خود

1. کلاه قرمز

1.1. تفکر

1.2. ابداع و اختراع

1.3. فرایندهای کسب و کار

1.4. تغییرات بنیادی محصول

2. کلاه مشکی

2.1. یک تفکر ممکن است اشتباه باشد

2.2. اقدام میتواند لزوما مثبت نباشد

2.3. ممکن است اثرات طولانی مدت نداشته باشد

3. کلاه آبی

3.1. هرگونه ایده و تفکر

3.2. انتزاع و راهکار جدید که منجر به تغییر گردد

4. عملیاتی نمودن تفکر جدید

5. کلاه سفید

5.1. ارائه بهتریک فعالیت

5.2. Untitled

5.3. محصولی که منجر به خدمتب بهتر شود

5.4. بهبود کسب و کار

6. کلاه زرد

6.1. ایجاد ایده

6.2. بهبود عملکرد

6.3. پیشرفت

6.4. کسب درآمد

7. کلاه سبز

7.1. تکراری نباشد

7.2. محصول منجر به رشد

7.3. ایجاد زنجیره نوآوریهای دیگر

7.4. احتمال خطر خیلی بالا نباشد