Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Pengurusan by Mind Map: Pengurusan

1. Pengenalan Kepada Pengurusan

1.1. Maksud

1.1.1. Proses merancang , mengorganisasi , memimpin dan mengawal sumber manusia dan sumber bukan manusia bagi mencapai matlamat organisasi

1.2. Kepentingan

1.2.1. Mencapai standard piawaian yang telah ditetapkan oleh organisasi Mengelakkan pembaziran seperti masa Melancarkan tugas dengan berkesan dan cekap

1.3. Konsep Keberkesanan & Kecekapan

1.3.1. Keberkesanan (Effectiveness )

1.3.2. Kecekapan (Efficiency )

1.4. Fungsi Pengurusan

1.4.1. Perancangan

1.4.2. Pengorganisasian

1.4.3. Kepimpinan

1.4.4. Pengawalan

1.5. Peranan Pengurus

1.5.1. Antara Perorangan

1.5.1.1. Tunggak

1.5.1.2. Ketua

1.5.1.3. Penghubung

1.5.2. Peranan Bermaklumat

1.5.2.1. Pemantau

1.5.2.2. Penyampai

1.5.2.3. Jurucakap

1.5.3. Pembuatan Keputusan

1.5.3.1. Usahawan

1.5.3.2. Perunding

1.5.3.3. Pengagih Sumber

1.5.3.4. Penyelesai masalah

1.6. Pendekatan Pemikiran Pengurusan

1.6.1. Pendekatan Klasikal

1.6.1.1. Pengurusan Saintifik

1.6.1.2. Pengurusan Pentadbiran

1.6.1.3. Pengurusan Birokrasi

1.6.2. Pendekatan Kemanusiaan

1.6.2.1. Pergerakan Hubungan Kemanusiaan

1.6.2.2. Sains Gelagat

1.6.3. Pendekatan Sains Pengurusan

1.6.3.1. Sains Pengurusan

1.6.3.2. Pengurusan Operasi

1.6.3.3. Sistem pengurusan maklumat

1.6.4. Pendekatan Moden

1.6.4.1. Teori Sistem

1.6.4.2. Teori Kontingensi

2. Kemahiran Pengurusan

2.1. Maksud

2.2. Kepentingan

2.3. Peringkat Pengurusan

2.3.1. Atasan

2.3.2. Pertengahan

2.3.3. New Topic