นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา by Mind Map: นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

1. หลักในการพิจารณาการเป็นนวัตกรรม

1.1. สิ่งนั้น

1.1.1. มีจุดเด่น

1.1.2. ทำงานดีกว่าเดิม

1.2. มีความเหมาะสมกับระบบการใช้งาน

1.3. มีการพิสูจน์

1.3.1. ใช้ได้ผลจริง

1.3.2. ผลออกมาดีกว่าเดิม

2. ประเภทของนวัตกรรม

2.1. นวัตกรรมที่เป็นสิ่งใหม่ทั้งหมด

2.1.1. คิดใหม่ทั้งระบบ

2.1.2. ไม่เคยปรากฎในที่ใดมาก่อน

2.2. นวัตกรรมที่เป็นสิ่งใหม่บางส่วน

2.2.1. เป็นนวัตกรรมที่ยังไม่ดีพอ

2.2.2. มีการปรับปรุงบางส่วนให้เหมาะสมกับผู้ใช้และสภาพงาน

3. ขอบข่ายของเทคโนโลยีการศึกษา

3.1. การออกแบบ

3.1.1. การออกแบบระบบการสอน

3.1.2. ออกแบบสาร

3.1.3. กลยุทธ์การสอน

3.1.4. ลักษณะผู้เรียน

3.2. การพัฒนา

3.3. การใช้

3.3.1. การใช้สื่อ

3.3.2. การแพร่กระจายนวัตกรรม

3.3.3. วิธีการนำไปใช้และการจัดการ

3.3.4. นโยบาย หลักการและกฎระเบียบข้อบังคับ

3.4. การจัดการ

3.4.1. การจัดการโครงการ

3.4.2. การจัดการแหล่งทรัพยากร

3.4.3. การจัดการระบบส่งถ่าย

3.4.4. การจัดการสารสนเทศ

3.5. การประเมิน

3.5.1. การวิเคราะห์ปัญหา

3.5.2. เกณฑ์การประเมิน

3.5.3. การประเมินความก้าวหน้า

3.5.4. การประเมินผลสรุป

4. ประโยชน์ของนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา

4.1. 1.ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้เร็วขึ้น

4.2. 2.ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนเป็นรูปธรรม

4.3. 3.ช่วยให้บรรยากาศการเรียนรู้สนุกสนาน

4.4. 4.ช่วยให้บทเรียนน่าสนใจ

4.5. 5.ช่วยลดเวลาในการสอน

4.6. 6.ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

5. การจัดการ

5.1. การจัดการเกี่ยวกับหน่วยงานหรือองค์กร คือ การวางแผนและความคุม การปฏิบัตงานของหน่วยงานหรือองค์กร ให้เป็นไปตามหลักการ และกระบวนการ ที่ได้มีการวางแผนและสร้างกลยุทธ์ไว้

5.2. การจัดการเกี่ยวกับบุคล คือ การเตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากร

6. เทคโนโลยีทางการศึกษากับการจัดการศึกษา

6.1. ประโยชน์เทคโนโลยีทางการศึกษากับการจัดการศึกษา

6.1.1. สามารถทำให้การเรียนการสอนการจัดการศึกษามีความหมายมากขึ้น

6.1.2. สามารถสนองเรื่องความแตกต่างแต่ละบุคคลได้

6.1.3. สามารถทำให้การจักการศึกษาตั้งอยู่บนรากฐานของวิธีการทางวิทยาศาสตร์

6.1.4. ช่วยให้การศึกษามีพลังมากขึ้น

6.1.5. สามารถทำให้การเรียนรู้อยู่แค่เอื้อม

6.1.6. ทำให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษา

7. นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา

7.1. การนำความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ทั้งวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรกลไก และเทคนิควิธีการต่างๆ มาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อมุ่งหวังให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้เรียน ผู้ศึกษา ตามจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนั้นๆ

8. ความหมาย

8.1. นวัตกรรม

8.1.1. นว (ใหม่)

8.1.2. กรรม (การกระทำ)

8.1.3. รวมกันแปลว่า การกระทำใหม่ หรือการพัฒนาสิ่งเดิม

8.2. เทคโนโลยี

8.2.1. การนำหลักการต่างๆมาประยุกต์ใช้กับระบบงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ

8.3. เทคโนโลยีการศึกษา

8.3.1. การนำหลักการต่างๆมาประยุกต์ใช้กับระบบการศึกษา เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ

9. ประเภทของนวัตกรรมการศึกษา

9.1. 1.นวัตกรรมด้านสื่อสารการสอน

9.1.1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

9.1.2. หนังสืออิเล็กทรอนิค

9.1.3. บทเรียนCD/DVD

9.1.4. คู่มือการทำงานกลุ่ม

9.2. 2.นวัตกรรมด้านวิธีการจัดการเรียนการสอน

9.2.1. การสอนแบบร่วมมือ

9.2.2. การสอนแบบอภิปราย

9.2.3. การสอนแบบบทบาทสมมติ

9.2.4. การสอนด้วยรูปแบบการเรียนเป็นคู่

9.3. 3.นวัตกรรมด้านหลักสูตร

9.3.1. หลักสูตรสาระเพิ่มเติม

9.3.2. หลักสูตรท้องถิ่น

9.3.3. หลักสูตรการฝึกอบรม

9.3.4. หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

9.4. 4.นวัตกรรมด้านการวัดและประเมินผล

9.4.1. การสร้างแบบวัดต่างๆ

9.4.2. การสร้างเครื่องมือ

9.4.3. การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

9.4.4. แนวทางในการสร้างแบบวัดผลและประเมินผล

9.4.4.1. การสร้างแบบวัดแววครู

9.4.4.2. การพัฒนาคลังข้อสอบ

9.4.4.3. การสร้างแบบวัดความมีวินัยในตนเอง

9.5. 5.นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ

9.5.1. การบริหารเชิงระบบ

9.5.2. การบริหารเชิงกลยุทธ์

9.5.3. การบริหารเชิงบูรณาการ

10. แนวคิดที่ทำให้เกิดนวัตกรรมทางการศึกษา

10.1. เป็นสิ่งแปลกใหม่ ส่งผลต้อความท้าทายของผู้วิจัยที่จะมาวิจัย

10.2. ผู้วิจัยต้องพิสูจน์นวัตกรรมให้เห็นผลว่าใช้งานได้จริงไหม

10.3. มีเหตุปัจจัยจากการทดลองและวิจัยเพื่อนำมาแก้ปัญหาการศึกษา

11. ความหมายของนวัตกรรมการศึกษา

11.1. การนำเอานวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

12. การเรียนรู้

12.1. ประกอบด้วย

12.1.1. วัสดุ

12.1.2. เครื่องกลไก

12.1.3. เทคนิค

12.1.4. อาคารสถานที่

12.1.5. เนื้อหาวิชา

12.1.6. บุคลากร

13. การพัตนาแหล่งการเรียนรู้

13.1. ประกอบด้วย

13.1.1. การวิจัย

13.1.2. การผลิต

13.1.3. การออกแบบ

13.1.4. การประเมิน

13.1.5. การให้ความช่วยเหลือ

13.1.6. การใช้

14. ตัวอย่างนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา

14.1. 1.หนังสือการ์ตูนประกอบเสียงดนตรี

14.2. 2.การเรียนรู้โดยอาศัยแหล่งเรียนรู้เป็นฐาน RBL

14.3. 3.บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

14.4. 4.การเรียนแบบ มัลติมีเดีย

14.5. 5.การใช้เกมคอมพิวเตอร์ในการสอน

14.6. 6.บทเรียนบนเครือค่ายอินเตอร์เน็ต