นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา by Mind Map: นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

1. E-book

1.1. ความหมาย

1.2. ประเภท

1.2.1. HTML : เป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมสูงสุด HTML เป็น ภาษามาร์กอัปออกแบบมาเพื่อใช้ในการสร้างเว็บเพจ หรือข้อมูลอื่นที่เรียกดูผ่านทางเว็บBrowser

1.2.2. PDF : ไฟล์ประเภท PDF หรือ Portable Document Format ถูกพัฒนาโดย Adobe System Inc เพื่อจัดเอกสารให้อยู่ในรูปแบบที่เหมือนเอกสารพร้อมพิมพ์

1.2.3. PML : พัฒนาโดย Peanut Press เพื่อใช้สำหรับสร้าง E-Books โดยเฉพาะ อุปกรณ์พกพาต่างๆ ที่สนับสนุนไฟล์ประเภท PML นี้จะสนับสนุนไฟล์นามสกุล .pdb ด้วย

1.2.4. XML : สำหรับการใช้งานทั่วไป พัฒนาโดย W3C โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็น สิ่งที่เอาไว้ติดต่อกันในระบบที่มีความแตกต่างกัน (เช่น ใช้คอมพิวเตอร์มี่มีระบบปฏิบัติการคนละตัว หรืออาจจะเป็นคนละโปรแกรมประยุกต์ที่มีความต้องการสื่อสารข้อมูลถึงกัน)

1.3. องค์ประกอบ

1.3.1. 1. อักขระ (Text) หรือข้อความ สื่อความหมายให้ชัดเจน เพื่ออธิบายความสำคัญที่ต้องการนำ เสนอส่วนของเนื้อหาสรุปแนวคิดที่ได้เรียนรู้

1.3.2. 2. ภาพนิ่ง (Still Image)ภาพกราฟิก เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ภาพลายเส้น แผนที่แผนภูมิ ที่ได้จากการสร้างภายในด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

1.3.3. 3.ภาพเคลื่อนไหว(Animation)เกิดจากชุดภาพที่มีความแตกต่างนำ มาแสดงเรียงต่อเนื่องกันไปให้มองเห็นเป็นการเคลื่อนไหวของสิ่งต่าง ๆ

1.3.4. 4.เสียง(Sound)เป็นสื่อช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในเนื้อหาได้ดีขึ้นและทำให้คอมพิวเตอร์มีชีวิตชีวาขึ้น ด้วยการเพิ่มการ์ดเสียงและโปรแกรมสนับสนุนเสียง

1.3.5. 5.ภาพวิดีทัศน์(Video)ภาพวีดิทัศน์เป็นภาพเหมือนจริงที่ถูกเก็บในรูปของดิจิทัล มีลักษณะแตกต่างจากภาพเคลื่อนไหวที่ถูกสร้างขึ้นจากคอมพิวเตอร์ ในลักษณะคล้ายภาพยนตร์การ์ตูนภาพวีดิทัศน์สามารถต่อสายตรงจากเครื่องเล่นวีดิทัศน์หรือเลเซอร์ดิสก์เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์

1.3.6. 6.การจัดเก็บข้อมูลมัลติมีเดีย เนื่องจากมีการพัฒนาสื่อแบบมัลติมีเดียที่เป็นการพัฒนาแบบใช้หลายสื่อผสมกัน (Multimedia) และเทคโนโลยีสื่อมัลติมีเดียมีจำนวนมาก

1.3.7. 7.ระบบมัลติมีเดีย

1.3.8. 8.บุคลาากรที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

1.4. วิดีโอ

2. EDU

2.1. ความหมาย

2.1.1. มาจากคำว่า education ซึ่งหมายถึง การศึกษา

2.2. ประเภท

2.2.1. การศึกษาปฐมวัย

2.2.2. การศึกษาประถมศึกษา

2.2.3. การศึกษามัธยมศึกษา

2.2.4. อาชีวศึกษา

2.2.5. อุดมศึกษา

2.2.6. การฝึกงาน

2.3. องค์ประกอบ

2.3.1. 1. ปรัชญาการศึกษา (Education Philosophy) เป็นสิ่งที่กำหนดเป้าหมาย หรือทิศทางของการศึกษาว่าต้องการให้เกิดผลหรือคุณภาพเช่นไรแก่ผู้เรียน หรือต้องการให้ผู้เรียนมีลักษณะอย่างไร

2.3.2. 2. หลักสูตร (Curriculum) เป็นสิ่งกำหนดคุณลักษณะผู้เรียนที่จะบรรลุเป้าหมายที่ต้องการจะต้องมีคุณสมบัติ คุณภาพอย่างไร และต้องเรียนรู้สิ่งใด

2.3.3. 3. การสอน (Teaching) เป็นกระบวนการที่ชักนำ ปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดคุณสมบัติมีคุณภาพและเรียนรู้ตามหลักสูตรกำหนด เพื่อจะนำไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ โดยใช้วิธีสอนและจิตวิทยาเป็นเครื่องประกอบ

2.3.4. 4. การประเมินผล (Evaluation)ป็นกระบวนการพิจารณาตีราคาหรือตรวจสอบคุณภาพของผู้เรียนว่าบังเกิดคุณลักษณะต่าง ๆ ตามที่ กำหนดมากน้อยเพียงใด

2.3.5. 5. การวิจัย (Research) เป็นกระบวนการหาความจริงหรือสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ โดยวิธีทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นแนวทางนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผลต่อไป

2.4. วิดีโอ

3. E-Learning

3.1. ความหมาย

3.1.1. การเรียน การสอนในลักษณะ หรือรูปแบบใดก็ได้ ซึ่งการถ่ายทอดเนื้อหานั้น กระทำผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น การเรียนออนไลน์ (On-line Learning)

3.2. ประเภท

3.2.1. 1.สื่อเสริม(Supplementary)

3.2.2. 2. สื่อเพิ่มเติม (Complementary)

3.2.3. 3. สื่อหลัก (Comprehensive Replacement)

3.3. องค์ประกอบ

3.3.1. เนื้อหา(Content)

3.3.2. ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้(Learning Management Symtem)

3.3.3. โหมดการสื่อการ (Mode of Communication)

3.3.4. แบบฝึกหัด(Practice)

3.4. วิดีโอ