หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ซอฟต์แวร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ซอฟต์แวร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 by Mind Map: หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ซอฟต์แวร์       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

1. เรื่อง เรียนรู้ซอฟต์แวร์

1.1. ตัวชี้วัด

1.1.1. ง 3.1 ป.4/4 ใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน

1.2. สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

1.2.1. การจัดเก็บข้อมูลต่างๆ โดยใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ จะช่วยให้การจัดการข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

1.3. จุดประสงค์การเรียนรู้

1.3.1. 1. บอกความหมายของซอฟต์แวร์ได้ถูกต้อง 2. จำแนกประเภทของซอฟต์แวร์ได้ 3. อธิบายการทำงานของระบบซอฟต์แวร์แต่ละประเภทได้

1.4. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.4.1. ประเภทของซอฟต์แวร์ ได้แก่ ซอฟต์แวร์ระบบ และซอฟต์แวร์ประยุกต์

1.5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1.5.1. ความสามารถในการคิด - ทักษะการคิดวิเคราะห์ - ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต - กระบวนการทำงานกลุ่ม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

1.6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1.6.1. 1. มีวินัย 2. ใฝ่เรียนรู้ 3. มุ่งมั่นในการทำงาน

2. ประเภทของซอฟต์แวร์

2.1. ซอฟต์แวร์ระบบ

2.1.1. ระบบปฏิบัติการ (Operating System)

2.1.2. ยูทิลิตี้ (Utility Program)

2.1.3. ดีไวซ์ไดเวอร์ (Device Driver หรือ Driver)

2.1.4. ตัวแปลภาษา (Language Translator)

2.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

2.2.1. ซอฟต์แวร์สำหรับงานเฉพาะด้าน เป็น Software ที่ใช้สำหรับงานเฉพาะด้าน เช่น Software สำหรับงานธนาคารการฝากถอนเงิน Software สำหรับงานทะเบียนนักเรียน ซอฟต์แวร์คิดภาษี ซอฟต์แวร์การให้บริการร้าน Seven

2.2.2. ซอฟต์แวร์สำหรับงานทั่วไป เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับงานทั่วไป โดยในซอฟต์แวร์ 1 ตัวมีความสามารถในการทำงานได้หลายอย่าง เช่น ซอฟต์แวร์งานด้านเอกสาร (Microsoft Word ) มีความสามารถในการสร้างงานเอกสารต่าง ๆ จัดทำเอกสารรายงาน จัดทำแผ่นพับ จัดทำหนังสือเวียน จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์

2.3. ภาระและชิ้นงาน

2.3.1. แบบทดสอบ ก่อนเรียน - หลังเรียน

2.3.2. ใบงานให้ความรู้

3. การวัดและการประเมินผล

3.1. K ( ความรู้ ) สังเกตุจากความสนใจของผู้เรียนและความรู้พื้นฐาน ความรู้ก่อนเรียน-หลังเรียน

3.2. P ( ทักษะ ) สังเกตุจากการทำงาน หรือแบบทดสอบในเนื้อหาการเรียน

3.3. A ( เจตคติ ) สังเกตุจากการมีความรับผิดชอบต่อผลงานที่ได้รับมอบหมาย