การประมวลผลข้อมูล

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การประมวลผลข้อมูล by Mind Map: การประมวลผลข้อมูล

1. จุดประสงค์การเรียนรู้

1.1. 1) บอกประโยชน์ของข้อมูลได้

1.2. 2) นำข้อมูลต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม

2. สาระการเรียนรู้

2.1. - กำหนดวัตถุประสงค์และความต้องการของสิ่งที่สนใจเพื่อกำหนดข้อมูลที่ต้องการค้นหา

2.2. - วางแผนและพิจารณาเลือกแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ

2.3. - กำหนดหัวข้อของข้อมูลที่ต้องการค้นหา เตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้การค้นหา บันทึกและเก็บข้อมูล

2.4. - ค้นหาและรวบรวมข้อมูล

2.5. - พิจารณา เปรียบเทียบ ตัดสินใจ

2.6. - สรุปผลและจัดทำรายงาน โดยมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล

2.7. - เก็บรักษาข้อมูลให้พร้อมใช้งานต่อไป

3. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

3.1. การค้นหา และรวบรวมข้อมูลอย่างถูกขั้นตอนจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและมีความน่าเชื่อถือ จะทำให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ดี และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

4.1. ความสามารถในการสื่อสาร

4.1.1. - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

4.1.2. - ทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล

4.1.3. - ทักษะกระบวนการตัดสินใจ

4.2. ความสามารถในการคิด

4.2.1. - ทักษะการคิดวิเคราะห์

5. ตัวชี้วัด

5.1. ง 3.1 ป.5/1 ค้นหา รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่างๆที่เชื่อถือได้ตรงตาวัตถุประสงค์

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

6.1. 1. มีวินัย

6.2. 2. ใฝ่เรียนรู้

6.3. 3. ตรงต่อเวลา

6.4. 4. มีความรับผิดชอบ

7. การวัดและประเมินผล

7.1. วิธีการ ตรวจชิ้นงานที่ 2.1 ประเมินการบันทึกผลการรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจ สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

7.2. เครื่องมือ ใบงานที่ 2.1 แบบประเมินการบันทึกผลการรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจ แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม แบบทดสอบหลังเรียน

7.3. เกณฑ์ ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

8. ชิ้นงาน / ภาระงาน (รวบยอด)

8.1. ใบงานที่ 2.1 เรื่อง แผนผังความคิด คำชี้แจง : เขียนแผนผังความคิดแสดงประโยชน์ของข้อมูลสารสนเทศ

8.2. ใบงานที่ 2.2 คำชี้แจง : ให้นักเรียนค้นหา รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ 1 เรื่อง แล้วบันทึกข้อมูล