ภาษาสำหรับการพัฒนาโปรแกรม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ภาษาสำหรับการพัฒนาโปรแกรม by Mind Map: ภาษาสำหรับการพัฒนาโปรแกรม

1. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม

1.1. ภาษาฟอร์แทน(FORTRAN)

1.1.1. เป็นภาษาระดับสูง เพื่อใช้ในการสร้างโปรแกรมประยุต์ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม และต่อมาได้พัฒนา เพื่อนำมาใช้สร้างโปรแกรมประยุกต์การใช้งานเครื่องเมนเฟรม

1.1.1.1. ข้อดี : เป็นภาษาระดับสูงที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในงานที่มีความซับซ้อน

1.1.1.2. ข้อเสีย : เนื่องจากเป็นภาษาที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้บนเมนเฟรม จึงต้องมีการปรับคำสั่งมากมาย เพื่อให้เหมาะสมกับเครื่องคอมพิวเตอร์

1.2. ภาษาเบสิก (Basic)

1.2.1. เป็นภาษาระดับสูง ที่ย่อมาจากคำว่า Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code ซึ่งเป็นภาษาที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย และนิยมในการใช้สอนและฝึกการเขียนโปรแกรมในโรงเรียนต่างๆ

1.3. ภาษาโคบอล (COBOL)

1.3.1. ชื่อเต็มว่า Business Oriented Language โดยถูกออกแบบเพื่อการเขียนโปรแกรมเชิงโครงส้ราง เหมาะกับการนำไปใช้สร้างโปรแกรมประยุกต์

1.4. ภาษาปาสคาล (Pascal)

1.4.1. เป็นภาษาเชิงโครงสร้าง ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้สอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน และได้ตั้งชื่อภาษาตามชื่อของนักคณิตศาสตร์และปรัชญาฝรั่งเศส

1.5. ภาษาซี

1.5.1. เป็นภาษาที่พัฒนาเพื่อสร้างเป็นโปรแกรมควบคุมระบบ เพราะมีคำสั่งที่เข้าถึงระบบฮาร์แวร์ของคอมพิวเตอร์โดยตรง สามารถติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง สามารถติดต่อกับเครื่องระบบต่างๆผ่านการควบคุมพอร์ตของคอมพิวเตอร์

1.6. ภาษาซีพลัสพลัส (C++)

1.6.1. เป็นการพัฒนาภาษา C ด้วยการเพิ่มใส่ Class เข้าไปสามารถสนับสนุนการเขียนโปรแกรมแบบโพรซีเยอร์ และการเขียนโปรแกรมทั่วไป

1.7. ภาษาวิชวลเบสิก (Visual Basic)

1.7.1. เป็นภาษาที่ใช้ในงานกราฟฟิกในส่วนของหน้าจอติดต่อกับผู้ใช้งาน จากนั้นจึงกำหนดคุณสมบัติและการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานแต่ละวัตถุให้เป็นไปตามต้องการ

1.8. ภาษาจาวา (Java)

1.8.1. เป็นภาษาที่ทำงานต่างจากภาษาอื่น เพราะเป็นการคอมไฟล์แบบ Byte-Code จึงทำให้โปรแกรมที่เขียนขึ้นจาก Java สามารถทำงานได้บนเครื่องทุกระบบ

2. การเลือกใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาโปรแกรม

2.1. ภาษามาตราฐานที่ใช้ในองค์กร

2.2. คุณสมบัติและความเหมาะสม

2.3. การทำงานร่วมกับโปรแกรมอื่น

2.4. การทำงานร่วมกับระบบอื่น

3. ชนิดของภาษาคอมพิวเตอร์

3.1. ภาษาเครื่อง (Machine Language)

3.1.1. เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้เลขฐานสองในการแทนคำสั่ง และข้อมูลต่างๆ

3.2. ภาษาแอสเซมบลี (Assembly Language)

3.2.1. เป็นภาษาที่ช่วยให้จดจำคำสั่งได้ง่ายขึ้น โดยการใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษมาแทนคำสั่งที่เป็นเลขฐานสอง

3.3. ภาษาระดับสูง (High-level Language)

3.3.1. เป็นภาษาระดับสูง ที่เป็นภาษาระดับสูง ที่ใช้ภาษาอังกฤษมาสั่งงานและควบคุมคอมพิวเตอร์ เราเรียกว่าภาษาสูงในยุคนี้ว่า ภาษายุคที่สาม

3.4. ภาษาระดับสูงมาก (Very high-level Language)

3.4.1. เป็นภาษาในยุคที่ 4 หรือ 4GLs เป็นการพัฒนาคุณสมบัติของภาษาได้แตกต่างจากยุคก่อนอย่างชัดเจน โดยหลักการเขียนโปรแกรมแบบไม่ใช้โพรซี่เยอร์ ซึ่งแบบเก่าเราต้องเขียนโปรแกรมสร้างโพรซีเยอร์แต่ละตัวเพื่อไว้ให้ทำงานในด้านต่างๆ

3.5. ภาษาธรรมชาติ (Natural Language)

3.5.1. ภาษายุคที่ห้า หรือ 5GLs เป็นภาษาที่ใกล้เคียงกับภาษาธรรมชาติของมนุษย์ ซึ่งไม่ต้องสนใจเรื่องไวยากรณ์ของภาษา

4. การโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Porgramming)

4.1. ในอดีตคอมพิวเตอร์จะทำงานในรูปแบบของเท็กซ์โหด (text mode) โดยจะแสดงผลตอบเป็นข้อความ ต่อมาพัฒนาระบบปฎิบัติการให้มีภาพ และปุ่มทำงานที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้หรือเรียกว่า จียูไอ (GUI : Graphic User Interface) ซึ่งที่เราคุ้นเคยกันในระบบปฎิบัติการ Windows นันเอง