คอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
คอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 by Mind Map: คอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

1. ตัวชี้วัด ง 3.1 ป. 5/1

1.1. ค้นหา รวบรวมข้อมูลที่สนใจ และเป็นประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อถือ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์

2. มาตรฐานการเรียนรู้ ง 3.1

2.1. เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้การสื่อสารการแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

3. จุดประสงค์การเรียนร

3.1. 1. อธิบายความหมายและความสำคัญของข้อมูลได้ 2. จำแนกความสำคัญและประโยชน์ของข้อมูลที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 3. จำแนกแหล่งข้อมูล สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 4. จำแนกประเภทของข้อมูลได้ 5. สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 6. สามารถรวบรวมข้อมูลที่ค้นหาได้

4. สาระสำ คัญ/ความคิดรวบยอด

4.1. ข้อมูลที่ดีและได้มาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้สามารถนำมาประกอบการตัดสินใจในการดำรงชีวิต ประจำวันของเราได้

5. สาระการเรียนร

5.1. 1. ความหมาย ความสำคัญของข้อมูล 2. แหล่งและประเภทของข้อมูล 3. การรวบรวมข้อมูล

6. สรรถนะสำ คัญของผู้เรียน

6.1. การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน

6.1.1. 1. สามารถเปรียบเทียบแง่มุมต่างๆ เช่น ประโยชน์โทษ ความเหมาะสม ไม่เหมาะสม 2. สามารถถ่ายทอดความคิดเห็น

6.2. 1. ความสามารถในการสื่อสาร 2. ความสามารถในการคิด 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

7. การวัดและประเมินผล

7.1. 1. พิจารณาจาการแสดงความคิดเห็นการตอบคำถาม 2. ใบงาน 3. พฤติกรรม

8. สื่อและแหล่งการเรียนรู้

8.1. 1. สื่อPower Point 2. หนังสือพิมพ์นิตยสาร 3. อินเทอร์เน็ต