Хөрөнгө оруулагчийн шийдвэр гаргалтанд нөлөөлөх хүчин зүйлийн шинжилгээ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Хөрөнгө оруулагчийн шийдвэр гаргалтанд нөлөөлөх хүчин зүйлийн шинжилгээ by Mind Map: Хөрөнгө оруулагчийн шийдвэр гаргалтанд нөлөөлөх хүчин зүйлийн шинжилгээ

1. Шийдвэр гаргалтанд нөлөөлөх хүчин зүйлийн шинжилгээ

1.1. Хүчин зүйлсийн шинжилгээ

1.2. Хөрөнгө оруулагчийн зан төлөв ба хандлага

2. Онолын хэсэг

2.1. Хөрөнгө оруулалтын тухай үндсэн ойлголт

2.2. Хөрөнгө оруулалт ба түүнийг бүрдүүлэгч хүчин зүйлс

2.3. Хөрөнгө оруулалт дахь орчин үеийн хандлагууд

2.4. Хөрөнгө оруулалтын хэмжих зарим арга зүй, загварууд

3. Судалгааны хэсэг

3.1. Судалгааны арга

3.1.1. Судалгааны асуулга

3.1.2. Судалгааны боловсруулалт

3.1.3. Судалгааны дүгнэлт