Хөрөнгө оруулагчийн шийдвэр гаргалтанд нөлөөлөх хүчин зүйлийн шинжилгээ

by Нацаг Юм 03/02/2018
594