หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 by Mind Map: หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1. กระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์

2. คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อใช้ในการคำนวณและจำข้อมูล ทั้งตัวเลขและตัวอักษรซึ่งมีหลายรูปแบบ

3. - ความสามารถในการคิด 1) ทักษะการรวบรวมข้อมูล 2) ทักษะการนำความรู้ไปใช้ - ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

4.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

4.1.1. ความหมายของคอมพิวเตอร์ เครื่องมือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ การคำนวน และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

5. ความหมายของคอมพิวเตอร์

5.1. คุณสมบัติเฉพาะของคอมพิวเตอร์

6. P ( ทักษะ ) สังเกตุจากการทำงานหรือแบบทดสอบในเนื้อหาการเรียน

6.1. า

7. เรื่อง ความหมายและรูปแบบของคอมพิวเตอร์

7.1. ประเภทของคอมพิวเตอร์

7.1.1. ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super computer)

7.1.2. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (MainframeComputer)

7.1.3. มินิคอมพิวเตอร์ (Mini Computer

7.1.4. ไมโครคอมพิวเตอร์ (Micro Computer)

7.2. ภาระและชิ้นงาน

7.2.1. ใบงานให้ความรู้

7.2.2. แบบทดสอบ ก่อนเรียน - หลังเรียน

8. การวัดและการประเมินผล

8.1. K ( ความรู้ ) สังเกตุจากความสนใจของผู้เรียนและความรู้พื้นฐาน ความรู้ก่อนเรียน-หลังเรียน

8.1.1. Materials

8.1.2. Personnel

8.1.3. Services

8.1.4. Duration

8.2. A ( เจตคติ )สังเกตุจากการมีความรับผิดชอบต่อผลงานที่ได้รับมอบหมาย

9. เรื่อง ความหมายและรูปแบบของคอมพิวเตอร์

9.1. สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

9.1.1. ม.1/1 อธิบายหลักการทำงาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

9.2. ตัวชี้วัด

9.3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

9.3.1. 1. มีวินัย 2. ใฝ่เรียนรู้ 3. มุ่งมั่นในการทำงาน

9.4. จุดประสงค์การเรียนรู้

9.4.1. อธิบายความหมายและรูปแบบของคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง