Дотоод аудит

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Дотоод аудит by Mind Map: Дотоод аудит

1. Загвар

1.1. Төвлөрсөн

1.2. Төвлөрсөн бус

2. Төрлүүд

2.1. Төсвийн төлөвлөлт

2.2. Төрийн сангийн үйл ажиллагаанд

2.3. Мэдээлэл технологийн

2.4. Хөрөнгө оруулалтын

2.5. Хөрөнгө хөдгөлөлт, хамгаалалтанд

2.6. Тусгай сангийн үйл ажиллагаанд

3. Дотоод аудитын тайлангийн бүрэлдэхүүн

3.1. Condition(Ямар асуудал илэрсэн)

3.2. Criteria(ямар стандарт, журам зөрчигдсөн)

3.3. Cause(яагаад асуудал гарсан)

3.4. Consequence(үр дагвар нь юу вэ)

3.5. Corrective action(засах арга хэмжээ)

4. Хамрах хүрээ

4.1. Засаглал

4.2. Дотоод хяналт

4.2.1. Үндсэн 5-н хүчин зүйл

4.2.1.1. Хяналтын орчин

4.2.1.2. Эрсдлийн үнэлгээ

4.2.1.3. Мэдээлэл харилцаа

4.2.1.4. Шалгалтыг оновчтой зохион байгуулах

4.2.1.5. Мониторинг

4.2.2. Дотоод хяналтыг төлөвшүүлэхэд анхаарах асуудал

4.2.2.1. Хууль дээдлэх

4.2.2.2. Хараат бус

4.2.2.3. Ил тод

4.2.2.4. Шударга

4.2.2.5. Бодитой

4.2.2.6. Хөндлөнгийн аливаа нөлөөллөөс ангид байх

4.3. Эрсдлийн удирдлага

5. Үйл ажиллагааны цикль

5.1. Жилийн төлөвлөгөө боловруулах

5.2. Дотоод аудитыг гүйцэтгэх

5.3. Дотоод аудитын тайлан дүгнэлт, зөвлөмжийн хамт

5.4. ДАЗ-өөр хэлэлцэгдсэн эцсийн аудитын тайлан

5.5. Дараачийн хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

6. Дотоод аудитын горим

6.1. Тооллого

6.2. Баталгаажуулалт

6.3. Асуулга ярилцлага

6.4. Баримтын шалгалт

6.5. Тулган шалгах

6.6. Давтан тооцоолох

6.7. Асуулга ярилцлага

6.8. Баримтын шалгалт

6.9. Тулган шалгах

6.10. Давтан тооцоолох