การวางแผนทรัพยากรบุคคล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การวางแผนทรัพยากรบุคคล by Mind Map: การวางแผนทรัพยากรบุคคล

1. 1.ทบทวนบทบาทภารกิจและทิศทางของหน่วยงาน เป็นการทบทวนภารกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตว่าหน่วยงาน จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ด้านกำลังคน เทคโนโลยีและกฎหมายหรือไม่

2. 1.เพื่อให้ได้คนใหม่มา 2.เพื่อพัฒนาคนที่มีอยู่ 3.เพื่อรักษาคนที่มีอยู่ไว้ 4.เพื่อใช้ประโยชน์จากคนที่มี 5.เพื่อเตือนว่าตำแหน่งใด ที่มีความเสี่ยงว่าเมื่อขาดคนแล้ว จะเกิดปัญหาในการทำงาน (คนเก่าออกแล้วงานมีปัญหาหรือไม่สามารถหาคนแทนได้)

3. 2.วิเคราะห์เพื่อกำหนดกลยุทธ์กำลังคน 2.1วิเคราะห์ความต้องการกำลังคนโดยการ ระบุความเปลี่ยนแปลงเชิงประชากร ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและสภาวะเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อหน่วยงาน 2.2วิเคราะห์กำลังคนที่มีอยู่ ว่ามีลักษณะอย่างไร มีสมรรถนะแค่ไหนและดูว่าคนกลุ่มใดที่อาจเกิดปัญหา และดูแนวโน้มของตลาดแรงงานและการจ้างงาน

4. 1.เพื่อให้หน่วยงานรู้ว่าต้องการคนลักษณะใด 2.เพื่อให้คนในหน่วยงานรู้ว่าหน่วยงานต้องการคนลักษณะใด 3.เพื่อให้การสรรหาและจ้างคนเป็นไปตามแผน 4.เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการอบรมและพัฒนาคน 5.เพื่อประโยชน์ในการวางแผนระยะยาวของประเทศ

5. คือการดำเนินการอย่างเป็นระบบ ในการวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานด้านกำลังคน เพื่อนำไปกำหนดวิธีการที่จะได้กำลังคนที่มีความรู้ความสามารถทั้งในด้านจำนวนและคุณภาพที่เหมาะกับการทำงานในเวลาที่ต้องการ

6. 3.วิเคราะห์ส่วนต่างของกำลังคน(Gap) เป็นการเปรียบเทียบความต้องการคน ของหน่วยงาน(Demand)กับกำลังคน ที่จะเข้ามาทำงาน(Supply) โดยวิเคราะห์ถึง 3.1จำนวนทักษะหรือสมรรถนะที่หน่วยงานต้องการ สำหรับการบรรลุพันธกิจในอนาคต 3.2 จำนวนและทักษะของคนในหน่วยงานมีพอสำหรับอนาคตหรือไม่ 3.3 งานกลุ่มไหนที่อาจไม่จำเป็นในอนาคต *ถ้าเกิดส่วนขาดแสดงว่ากำลังคนในอนาคตไม่เพียงพอต้องทำการ สรรหาและพัฒนาคนที่มีอยู่ให้มีสมรรถนะเพิ่มขึ้น *ถ้าเกิดส่วนเกิน ต้องรู้ว่ากำลังคนส่วนไหนที่ไม่จำเป็นในอนาคต ต้องหามาตรการจัดการกับกำลังคนที่เกินด้วย

7. 6.ประเมินผลและทบทวนแผนกลยุทธ์ด้านกำลังคน โดยการทบทวนผลการดำเนินงาน ประเมินว่าแผนไหนใช้ได้หรือไม่ได้ ปรับเปลี่ยนแผนและนำประเด็นใหม่มาพิจารณา

8. 4.กำหนดกลยุทธ์กำลังคน โดยมีกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องได้แก่ -การทบทวนระบบงานและตำแหน่ง -การเงินและค่าตอบแทน -การพัฒนาบุคลากร -การสรรหาคัดเลือก -การรักษาบุคลากร -การเกลี่ยงาน -การวางแผนวร้างความต่อเนื่อง -การจัดการความรู้ -การจ้างเอกชนมาทำงานในส่วนที่ภาครัฐไม่จำเป็นต้องทำ

9. 5.นำแผนกลยุทธ์กำลังคนไปปฏิบัติ โดยต้องคำนึงถึง 5.1ผู้บริหารสนับสนุน 5.2มีงบประมาณและทรัพยากรเพียงพอ 5.3มีผู้รับผิดชอบชัดเจน 5.4มีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน 5.5มีดัชนีชี้วัดการดำเนินการ 5.6มีการสื่อสาร

10. ความหมาย

11. สาเหตุ

12. วัตถุประสงค์

13. กระบวนการ