Карта дисципліни "Економіка праці та соціально-трудові відносини"

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Карта дисципліни "Економіка праці та соціально-трудові відносини" by Mind Map: Карта дисципліни "Економіка праці та соціально-трудові відносини"

1. Змістовний модуль 4. Аналіз та регулювання соціально-трудової сфери

1.1. Тема 11.Аудит соціально-трудової сфери та моніторинг ринку праці

1.1.1. Практична робота робота 17. "Аналіз та аудит у сфері праці"

1.1.2. Практична робота 18. "Моніторинг соціально-трудової сфери"

1.1.3. Самостійна робота 11. "Аудит та моніторинг саціально-трудової сфери"

1.2. Тема 12.Міжнародна організація праці

1.2.1. Круглий стіл "Аналіз та регулювання соціально-трудової сфери"

1.2.2. Самостійна робота 12. "Міжнародні правові норми у соціально-трудовій сфері"

2. Змістовний модуль 3. "Організація, планування праці та визначення її ефективності"

2.1. Тема 7.Організація і нормування праці

2.1.1. Практична робота 10."Дослідження витрат робочого часу виконавця: фотографія робочого дня"

2.1.2. Практична робота 11."Дослідження витрат робочого часу виконавця: хронометраж"

2.1.3. Самостійна робота 7. "Дослідження витрат робочого часу виконавця"

2.2. Тема 8.Ефективність і продуктивність праці

2.2.1. Практична робота 12."Ефективність і продуктивність праці"

2.3. Тема 9.Політика доходів і оплата праці

2.3.1. Практична робота 13. "Доходи населення"

2.3.2. Самостійна робота 8."Чи багато їдять українці?"

2.3.3. Практична робота 14. "Організація оплати праці на підприємстві"

2.3.4. Самостійна робота 9."Оплата праці"

2.3.4.1. Мета: формування компетентнісної спроможності розв'язку практичних завдань оплати праці Хід виконання: 1. ознайомитися з лекційними матеріалами до Теми 9."Доходи населення" та додатковими матеріалами для даної самостійної роботи. 2. здійснити розрахунок запропонованих завдань Оформлення відповіді: відповідь оформлюється у вигляді окремого файлу Критерій оцінювання: 5 балів

2.4. Тема 10.Планування трудових показників

2.4.1. Практична робота 15-16 "Планування трудових показників"

2.4.2. Самостійна робота 10."Планування трудових показників"

3. Змістовний модуль 1. "Теоретико-методологічні основи економіки праці"

3.1. Тема 1. Об’єкт, предмет і завдання дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини»

3.1.1. Практична робота 1. "Класифікація видів праці

3.1.2. Самостійна робота 1."Внесок вітчизняних учених “трудового спрямування”

3.2. Тема 2. Населення як джерело формування ресурсів праці

3.2.1. Практична робота 2. "Відтворення ресурсів праці: природний рух"

3.2.2. Практична робота 3. "Відтворення ресурсів праці: механічний рух"

3.2.3. Самостійна робота 2. "Формування ресурсів праці"

3.3. Тема 3. Концептуальні основи досліджень людського капіталу та трудового потенціалу

3.3.1. Практична робота 4. "Людський розвиток та характеристики трудового потенціалу"

3.3.2. Самостійна робота 3. "Україна у світовому вимірі людського розвитку"

4. Змістовний модуль 2. "Формування сучасної системи соціально-трудових відносин в Україні"

4.1. Тема 4. Соціально-трудові відносини як система. Соціальне партнерство

4.1.1. Практична робота 5. "Соціальний діалог"

4.1.2. Самостійна робота 4. "Соціальне партнерство"

4.2. Тема 5. Ринок праці в соціально-економічній системі

4.2.1. Практична робота 6. "Ринок праці майбутнього

4.2.2. Самостійна робота 5. "Баланс ринку праці"

4.3. Тема 6. Соціально-трудові відносини зайнятості

4.3.1. Самостійна робота 6. "Соціально-трудові відносини зайнятості"

5. Практико орієнтовані творчі завдання до Змістовного модуля2

5.1. Практична робота 7."Формулювання цілей при вирішенні проблем молодіжного ринку праці"

5.2. Практична робота 8-9. "Аналіз молодіжного ринку праці м. Києва"