กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ by Mind Map: กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อังกฤษ: Ministry of Social Development and Human Security) เป็นหน่วยงานราชการไทยประเภทกระทรวง ทำหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชน

2. วิสัยทัศน์

2.1. คนอยู่ดีมีสุขในสังคมคุณภาพ

3. รัฐวิสาหกิจ

3.1. 1.การเคหะแห่งชาติ 2.สำนักงานธนานุเคราะห์

4. องค์กรมหาชน

4.1. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

5. พันธกิจ

5.1. 1. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพเต็มตามศักยภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 2. สร้างเสริมเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม 3. พัฒนาองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และระบบการบริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคม 4. จัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันและมีความมั่นคงในชีวิต

6. ส่วนราชการ

6.1. 1.สำนักงานรัฐมนตรี 1.1สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1.2กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1.3กรมกิจการเด็กและเยาวชน 1.4กรมกิจการผู้สูงอายุ 1.5กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 1.6กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2.ส่วนราชการประจำจังหวัด 2.1สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด