Hồi trống cổ thành

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Hồi trống cổ thành by Mind Map: Hồi trống cổ thành

1. Hoàn cảnh gặp gỡ

1.1. Quan Công: trên đường đi tìm anh, biết tin em ở Cổ Thành, mừng rỡ

1.2. Trương Phi:

1.2.1. Hành động

1.2.1.1. Đuổi quan huyện đi

1.2.1.2. Mộ quân, tậu ngựa, chờ đợi tin của 2 anh

1.2.2. Lý do

1.2.2.1. xin lương thực -> không cho

1.2.2.2. chờ tin

1.3. => Bất ngờ, ngẫu nhiên nhưng hợp lí góp phần bộc lộ tính cách của nhân vật => Đẩy mâu thuẫn phát triển

2. Mâu thuẫn

2.1. Trương Phi

2.1.1. Chẳng nói chẳng rằng, mặc áo giáp, dẫn theo 1000 quân đi tắt theo cửa Bắc

2.1.2. Mắt trợn tròn xoe, râu hùm vểnh ngược, hò hét như sấm -> Sử dụng nét ước lệ -> dữ tợn của TP -> Sự tức giận của TP dành cho QC

2.1.3. Đưa ra những lời nói buộc tội QC

2.1.3.1. Xưng hô: mày - tao -> Thô lỗ, lỗ mãng

2.1.3.2. Bằng chứng thuyết phục: + Tội bỏ anh em -> bội nghĩa + Hàng Tào -> hèn + Nhận phong hầu, tứ tước + Lừa em -> gian

2.2. Quan Công

2.2.1. Mừng rỡ vô cùng, giao long đao, tế ngựa để đón em

2.2.2. Nhờ 2 chị dâu thanh minh, nhắc đến nghĩa vườn đào

2.2.3. Xưng hô: hiền đệ - ta -> Điềm tĩnh

2.2.4. Khẳng định không đem theo quân mã

2.3. Sái Dương xuất hiện => Mâu thuẫn được đẩy lên đỉnh điểm

2.3.1. Chi tiết bất ngờ nhưng hợp lí

2.3.1.1. Khách quan: SD được lệnh Tào Tháo đi đánh Nhữ Nam ở Lưu Tích -> trên đường đi thì gặp QC

2.3.1.2. Chủ quan: + SD là người duy nhất phục tài năng của QC + Cháu ngoại bị QC chém chết ở cửa quan số 5

3. Hồi trống cổ thành

3.1. Điều kiện: 3 hồi trống phải lấy đầu Sái Dương

3.1.1. Số 3: là con số thường gặp như Tam quốc diễn nghĩa, Tam thảo cố lư... -> là con số mang theo quan niệm

3.1.2. Một: hợp hoặc tan Hai: vững vàng hoặc suy yếu, trung nghĩa hoặc bất ngờ -> QC đứng trước 2 sự lựa chọn: trung nghĩa hoặc bất nghĩa

3.2. 3 hồi trống

3.2.1. TP muốn QC lấy đầu SD 1 cách không đắn đo

3.2.2. Là 3 hồi trống ngắn và là thách thức lớn với QC vì lấy đầu SD không hề dễ

3.3. QC lấy đầu SD chưa đầy 1 hồi trống

3.3.1. Tài nghệ phi thường của QC

3.3.2. Chưa bao giờ động lực giải oan của QC lại mạnh mẽ thế này

3.3.3. Tấm lòng trung nghĩa của QC

3.3.4. => QC được minh oan, anh em đoàn tụ

3.4. * Ý nghĩa

3.4.1. Hồi trống thách thức

3.4.2. Hồi trống minh oan

3.4.3. Hồi trống đoàn tụ