พยัญชนะไทย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
พยัญชนะไทย by Mind Map: พยัญชนะไทย

1. สัตว์

1.1. กอ ไก่

1.2. คอ ควาย

1.3. งอ งู

1.4. ชอ ช้าง

1.5. ตอ เต่า

1.6. นอ หนู

1.7. ปอ ปลา

1.8. ผอ ผึ้ง

1.9. มอ ม้า

1.10. ลอ ลิง

1.11. สอ เสือ

1.12. ฮอ นกฮูก

2. อาหาร

2.1. ขอ ไข่

3. ภาชนะ

3.1. ฃอ ฃวด

3.2. จอ จาน

3.3. ฐอ ฐาน

3.4. ถอ ถุง

3.5. ฝอ ฝา

3.6. พอ พาน

3.7. หอ หีบ

3.8. ออ อ่าง

4. คน

4.1. ฅอ ฅน

4.2. ญอ หญิง

4.3. ฑอ มณโฑ

4.4. ฒอ ผู้เฒ่า

4.5. ณอ เณร

4.6. ดอ เด็ก

4.7. ทอ ทหาร

4.8. ยอ ยักษ์

4.9. ษอ ฤาษี

5. ดนตรี

5.1. ฆอ ระฆัง

5.2. ฉอ ฉิง

6. อุปกรณ์

6.1. ซอ โซ่

6.2. ฌอ กระเฌอ

6.3. ธอ ธง

7. เครื่องประดับ

7.1. ฎอ ชะฎา

7.2. ฏอ ปฏัก

7.3. วอ แหวน

8. ธรรมชาติ

8.1. บอ ใบไม้

9. อวัยวะ

9.1. ฟอ ฟัน

10. ยานพาหนะ

10.1. ภอ สำเภา

10.2. รอ เรือ

11. ที่พัก

11.1. ศอ ศาลา

12. ของเล่น

12.1. ฬอ จุฬา