การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด by Mind Map: การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด

1. ลักษณะการคิด 9 ลักษณะ

1.1. 1. การคิดแบบหลากหลาย

1.2. 2. การคิดวิเคราะห์

1.3. 3. การคิดริเริ่ม

1.4. 5. การคิดอย่างมีเหตุมีผล

1.5. 4. การคิดละเอียดรอบคอบ

1.6. 6. การคิดกว้าง

1.7. 7. การคิดลึกซึ้ง

1.8. 8. การคิดดีคิดให้ถูกต้อง

1.9. 9. คิดไกล

2. กระบวนการคิด 4 กระบวกการ

2.1. 1. คิดอย่างมีวิจารณญาณ

2.2. 2. คิดตัดสินใจ

2.3. 3. คิดแก้ปัญหา

2.4. 4. คิดตามระเบียบวิธี

3. ปัจจัย 2 ปัจจัย

3.1. 1.ปัจจัยภายใย

3.2. 2.ปัจจัยภายใน

4. ประเภทของกระบวนการคิด มี 3ประเภท

4.1. 1. ทักษะการคิด

4.2. 2. ลักษณะการคิด

4.3. 3. กระบวนการคิด