การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด by Mind Map: การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด

1. ปัจจัย 2 ปัจจัย

1.1. 1.ปัจจัยภายใย

1.2. 2.ปัจจัยภายใน

2. ประเภทของกระบวนการคิด มี 3ประเภท

2.1. 1. ทักษะการคิด

2.2. 2. ลักษณะการคิด

2.3. 3. กระบวนการคิด

3. ลักษณะการคิด 9 ลักษณะ

3.1. 1. การคิดแบบหลากหลาย

3.2. 2. การคิดวิเคราะห์

3.3. 3. การคิดริเริ่ม

3.4. 5. การคิดอย่างมีเหตุมีผล

3.5. 4. การคิดละเอียดรอบคอบ

3.6. 6. การคิดกว้าง

3.7. 7. การคิดลึกซึ้ง

3.8. 8. การคิดดีคิดให้ถูกต้อง

3.9. 9. คิดไกล

4. กระบวนการคิด 4 กระบวกการ

4.1. 1. คิดอย่างมีวิจารณญาณ

4.2. 2. คิดตัดสินใจ

4.3. 3. คิดแก้ปัญหา

4.4. 4. คิดตามระเบียบวิธี