ระบบคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ระบบคอมพิวเตอร์ by Mind Map: ระบบคอมพิวเตอร์

1. หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

1.1. หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)

1.2. หน่วยประมวลผล (Processing Unit)

1.3. หน่วยความจ า(Memory Unit)

1.4. หน่วยแสดงผล(Output Unit)

2. คุณลักษณะของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

2.1. หน่วยรับข้อมูล

2.1.1. อุปกรณ์รับเข้าแบบกด

2.1.2. อุปกรณ์รับเข้าแบบชี้ต าแหน่ง

2.1.3. อุปกรณ์รับเข้าระบบปากกา

2.1.4. อุปกรณ์รับเข้าแบบจอสัมผัส

2.1.5. อุปกรณ์รับเข้าแบบกวาดตรวจ

2.1.6. อุปกรณ์รับเข้าแบบจดจ าเสียง

2.2. หน่วยประมวลผลกลาง

2.2.1. หน่วยควบคุม(Control Unit : CU)

2.2.2. หน่วยคำนวณและตรรกะ(Arithmetic and Logic Unit : ALU)

2.3. หน่วยความจ า

2.3.1. โครงสร้างของล าดับขั้นหน่วยความจ า

2.3.2. รีจิสเตอร์(Register)

2.3.3. แคช(Cache)

2.3.4. หน่วยความจ าหลักแบบแก้ไขได้(Random-Access Memory : RAM)

2.3.5. หน่วยความจ าหลักแบบอ่านได้อย่างเดียว(Read Only Memory : ROM)

2.3.6. หน่วยความจ าส ารอง

2.4. หน่วยแสดงผล

2.4.1. จอภาพ(Monitor)

2.4.2. เครื่องพิมพ์ (Printer)

2.4.3. พลอตเตอร์ (Plotter)

2.5. เมนบอร์ด (Mainboard, mother board)

2.5.1. ซ็อคเก็ตซีพียู(CPU socket) หรือสล็อตซีพียู (CPU slot)

2.5.2. ชิปเซ็ต(Chip set)

2.5.3. ช่องส าหรับติดตั้งหน่วยความจ า(Memory slot)

2.5.4. ระบบบัสและช่องส าหรับติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ

2.5.5. Bios (Basic Input/Output System)

2.5.6. ถ่านหรือแบตเตอรี่

2.5.7. ขั้วต่อสายแหล่งจ่ายไฟ (Power Connector)

2.5.8. ขั้วต่อสวิทช์และไฟหน้าเครื่อง

2.5.9. จัมเปอร์(Jumper)

2.5.10. ขั้วต่อส าหรับหน่วยความจำสำรอง

2.5.11. พอร์ตอนุกรมและพอร์ตขนาน

2.5.12. พอร์ตคีย์บอร์ดและเมาส์

2.5.13. พอร์ตUSB

2.5.14. Form Factor

3. หลักการเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

3.1. 1. งบประมาณในการจัดซื้อ 2. ประเภทของงานที่น าคอมพิวเตอร์มาใช้ 3. สมรรถนะของเครื่อง 4. ความสามารถในการ Upgrade ในอนาคต รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะพิจารณาในการเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้แก่ รุ่นและ ความเร็วในการประมวลผลของ CPU ชนิดและขนาดของหน่วยความจ า RAM ขนาดของหน่วยความจ าแคช (Cache Lever 2) และขนาดความจุของฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์พีซีโดยทั่วไปในปัจจุบันเป็นระบบมัลติมีเดีย สามารถดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม และเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ การพิจารณารายละเอียดของเครื่องควรดูที่ ความเหมาะสมในการน ามาใช้งานมากกว่าการตัดสินใจซื้อตามแฟชั่นหรือการเลือกซื้อรุ่นใหม่ล่าสุดเพื่อให้ 25 ทันสมัยซึ่งจะท าให้เสียค่าใช้จ่ายแพงและยังเสี่ยงต่อความไม่สมบูรณ์ของเครื่อง เนื่องจากยังมีข้อผิดพลาดใน การผลิตจะต้องมีการปรับปรุงอีก

4. องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

4.1. ฮาร์ดแวร์

4.1.1. คือ ตัวเครื่องและอุปกรณ์ต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ทุก ๆ ชิ้น รวมถึงอุปกรณ์ภายนอก (Peripheraldevice) อื่นๆ เช่น จอภาพ แป้นพิมพ์ เมาส์ เครื่องพิมพ์ฮาร์ดดิสก์ แผงวงจรหลัก (Mainboard) แรม การ์ดจอ ซีพียู เป็นต้น

4.2. ซอฟต์แวร์

4.2.1. คือ โปรแกรมหรือชุดข้อมูลค าสั่งต่าง ๆ ที่สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ท างานตามวัตถุประสงค์

4.3. บุคลากร

4.3.1. คือ ผู้ใช้งานหรือผู้ที่ท างานอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์รวมถึงโปรแกรมเมอร์นักวิเคราะห์ ระบบ และอื่นๆ

5. ซอฟต์แวร์

5.1. ภาษาคอมพิวเตอร์ คือสื่อกลางส าหรับการติดต่อเพื่อให้คอมพิวเตอร์รับรู้ ภาษาคอมพิวเตอร์ในแต่ละ ยุคประกอบด้วย

5.1.1. ภาษาเครื่อง

5.1.2. ภาษาแอสเซมบลี

5.1.3. ภาษาระดับสูง

5.1.4. ภาษายุคที่4

5.1.5. ภาษาเชิงวัตถุ

5.2. ประเภทของซอฟต์แวร์

5.2.1. ซอฟต์แวร์ระบบ คือ ซอฟต์แวร์ที่บริษัทผู้ผลิตสร้างขึ้นมาเพื่อใช้จัดการกับระบบคอมพิวเตอร์ท า หน้าที่ด าเนินงานพื้นฐานต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์

5.2.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้กับงานด้านต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้ใช้ที่สามารถ น ามาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง เราอาจแบ่งซอฟต์แวร์ประยุกต์ออกเป็นสองกลุ่ม คือ ซอฟต์แวร์ส าเร็จและ ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นใช้งานเฉพาะ ซอฟต์แวร์ส าเร็จในปัจจุบันมีมากมาย

6. การใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน

6.1. หลักการเลือกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับงาน

6.1.1. เลือกใช้คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับหน่วยงาน คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในงานด้านต่าง ๆ ทั้งที่เป็นหน่วยงานราชการ องค์กรต่างๆและธุรกิจขนาด เล็ก กลาง หรือใหญ่ โดยเลือกใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับหน่วยงานหรือองค์กรนั้น

6.1.2. การเลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ การเลือกเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อน ามาใช้ในระบบงาน ต้องสามารถรองรับการขยายตัวของระบบ งานในอนาคต เนื่องจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาและรวดเร็วมาก สิ่งที่ควรพิจารณา ในการเลือกเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้งาน