Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ซอฟแวร์ by Mind Map: ซอฟแวร์

1. ซอฟแวร์ระบบ

1.1. ความหมาย

1.1.1. คือ ชุดของคำสั่งที่เขียนไว้เป็นคำสั่งสำเร็จรูป ซึ่งจะทำงานใกล้ชิดกับคอมพิวเตอร์มากที่สุด เพื่อคอยควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ทุกอย่าง และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ในการใช้งาน แบ่งได้ 4 ชนิดดังนี้

1.1.2. 1 ระบบปฏิบัติการ

1.1.2.1. 2 ยูทิลิตี้

1.1.2.1.1. 3 ดีไวซ์ไดเวอร์

2. ซอฟแวร์ประยุกต์

2.1. ความหมาย

2.1.1. ซอฟต์แวร์ประยุกต์เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับทำงานต่าง ตามที่ต้องการ เช่น การทำงานเอกสาร งานกราฟิก งานนำเสนอ หรือเป็น Software สำหรับงานเฉพาะด้าน เช่น โปรแกรมงานทะเบียน โปรแกรมการให้บริการเว็บ โปรแกรมงานด้านธนาคาร

2.1.2. 2.1 ซอฟต์แวร์สำหรับงานเฉพาะด้าน

2.1.2.1. 2.2 ซอฟต์แวร์สำหรับงานทั่วไป