ยุคสมัยและหลักฐานทางประวัติศาสตร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ยุคสมัยและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ by Mind Map: ยุคสมัยและหลักฐานทางประวัติศาสตร์

1. ยุคโลหะ

1.1. ยุคสำริด

1.1.1. ประมาณ4,000-2,500 ปีมาแล้ว

1.1.2. รู้จักทำเครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องประดับด้วยสำริด

1.1.2.1. โลหะผสมระหว่างทองแดงและดีบุก

1.1.3. มีการพัฒนาเทคนิคการทอผ้า และเครื่องปั้นดินเผา

1.2. ยุคเหล็ก

1.2.1. ประมาณ2,500-1,500 ปีมาแล้ว

1.2.2. รู้จักถลุงเหล็ก

1.2.2.1. มาหล่อหรือตีเป็นเครื่องมือเครื่องใช้

1.2.3. ใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนมาก

2. ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์

2.1. จำแนกตามยุคสมัย

2.1.1. หลักฐานสมัยก่อนประวัติศาสตร์

2.1.1.1. ร่องรอยการกระทำของมนุษย์สมัยนั้นที่ยังไม่มีตัวอักษร

2.1.2. หลักฐานสมัยประวัติศาสตร์

2.1.2.1. ร่องรอยการกระทำของมนุษย์สมัยนั้นที่ยังมีตัวอักษรแล้ว

2.2. จำแนกตามลักษณะ

2.2.1. หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร

2.2.2. หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร

2.3. จำแนกตามความสำคัญ

2.3.1. หลักฐานชั้นต้น

2.3.1.1. หลักฐานที่บันทึกไว้โดยผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นั้น

2.3.1.1.1. รวมทั้งโบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่สร้างในตอนนั้น

2.3.2. หลักฐานชั้นรอง

2.3.2.1. หลักฐานที่ผู้บันทึกรับทราบเหตุการณ์มาจากคำบอกเล่าหรือข้อเขียนของอีกคน

3. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในประเทศไทย

3.1. หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร

3.1.1. จารึก

3.1.2. ตำนาน

3.1.3. พระราชพงศาวดาร

3.1.4. จดหมายเหตุ

3.1.4.1. บันทึกครั้งละเหตุการณ์ เป็นบันทึกร่วมสมัย

3.1.5. เอกสารราชการ

3.1.6. บันทึกของบุคคลและจดหมายส่วนตัว

3.1.7. ชีวประวัติ

3.1.8. กฎหมาย

3.1.8.1. เป็นหลักฐานชั้นต้นที่ทำให้รู้ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ-ประชาชนและพลเมืองด้วยกัน

3.1.9. วรรณกรรม

3.1.10. หนังสือพิมพ์ วารสารและนิตยสาร

3.1.11. หนังสือประวัติศาสตร์ วิทยานิพนธ์ และงานวิจัย

3.1.12. เว็บไซต์

3.2. หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร

3.2.1. หลักฐานโบราณคดี

3.2.2. หลักฐานทางด้านศิลปกรรม

3.2.3. หลักฐานทางด้านนาฏศิลป์

3.2.4. หลักฐานประเภทคำบอกเล่า

3.2.5. หลักฐานประเภทโสตทัศน์ ภาพถ่าย แถบบันทึกเสียง ภาพยนตร์ ฯลฯ

4. สมัยก่อนประวัติศาสตร์

5. หลักฐานทางประวัติศาสตร์

6. ยุคหิน

6.1. ยุคหินเก่า

6.1.1. ประมาณ 500,000-10,000 ปีมาแล้ว

6.1.2. ใช้เครื่องมือหินกะเทาะที่หยาบๆ

6.1.3. อาศัยตามถ้ำ เพิงผาและยังไม่มีถิ่นฐานเป็นหลักแหล่ง

6.1.4. ล่าสัตว์ จับปลา เก็บผักผลไม่เป็นอาหาร

6.2. ยุคหินกลาง

6.2.1. ประมาณ10,000-6,000 ปีมาแล้ว

6.2.2. ใช้เครื่องมือหินกะเทาะที่ประณีตขึ้น

6.2.2.1. มีขนาดเล็กลง

6.3. ยุคหินใหม่

6.3.1. ประมาณ6,000-4,000 ปีมาแล้ว

6.3.2. ใช้เครื่องมือหินขัด

6.3.3. รู้จักเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ทอผ้า เครื่องปั้นดินเผา ฯลฯ

7. สมัยประวัติศาสตร์

7.1. แบ่งตามราชธานี

7.1.1. สมัยก่อนสุโขทัย

7.1.2. สมัยสุโขทัย

7.1.2.1. พ.ศ. 1792-2006

7.1.3. สมัยอยุธยา

7.1.3.1. พ.ศ. 1893-2310

7.1.4. สมัยธนบุรี

7.1.4.1. พ.ศ. 2310-2325

7.1.5. สมัยรัตนโกสินทร์

7.1.5.1. พ.ศ.2325-ปัจจุบัน

7.2. แบ่งตามราชวงศ์

7.2.1. เฉพาะสมัยอยุธยา

7.2.1.1. สมัยราชวงศ์อู่ทอง

7.2.1.1.1. พ.ศ.1893-1913 และพ.ศ.1931-1952

7.2.1.2. สมัยราชวงศ์สุพรรณภูมิ

7.2.1.2.1. พ.ศ.1913-1931 และพ.ศ.1952-2112

7.2.1.3. สมัยราชวงศ์สุโขทัย

7.2.1.3.1. พ.ศ.2112-2172

7.2.1.4. สมัยราชวงศ์ปราสาททอง

7.2.1.4.1. พ.ศ. 2172-2231

7.2.1.5. สมัยราชวงศ์บ้านพลูหลวง

7.2.1.5.1. พ.ศ.2231-2310

7.3. แบ่งตามพระนามพระมหากษัตริย์

7.3.1. เช่น

7.3.1.1. สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

7.3.1.1.1. พ.ศ.1822-1841

7.3.1.2. สมัยพระมหาธรรมราชาที่1(ลิไทย)

7.3.1.2.1. พ.ศ.1890-1911

7.3.1.3. สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

7.3.1.3.1. พ.ศ.1991-2031

7.3.1.4. สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

7.3.1.4.1. พ.ศ.2199-2231

7.4. แบ่งตามพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง

7.4.1. เช่น

7.4.1.1. สมัยรัตนโกสินทร์

7.4.1.1.1. สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

7.4.1.1.2. สมัยรัตนโกสินทร์ยุคปรับปรุงประเทศ

7.4.1.1.3. สมัยรัตนโกสินทร์ยุคหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

7.5. แบ่งตามลักษณะการปกครอง

7.5.1. เช่น

7.5.1.1. สมัยรัตนโกสินทร์

7.5.1.1.1. สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์

7.5.1.1.2. สมัยประชาธิปไตย

7.6. แบ่งตามสมัยของรัฐบาล

7.6.1. เช่น

7.6.1.1. สมัยรัตนโกสินทร์ยุคหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475

7.6.1.1.1. สมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม

7.6.1.1.2. สมัยรัฐบาลจอมพล ถนอม กิตติขจร

7.7. แบ่งตามแนวประวัติศาสตร์สากล

7.7.1. สมัยโบราณ

7.7.1.1. ก่อนสมัยสุโขทัย-ร.3

7.7.2. สมัยใหม่

7.7.2.1. ร.4-พ.ศ.2475

7.7.3. สมัยปัจจุบัน

7.7.3.1. พ.ศ.2475-ปัจจุบัน