Marketing Management

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Marketing Management by Mind Map: Marketing Management

1. Nghiên cứu MKT

2. Hành vi khách hàng

2.1. Cá nhân

2.1.1. Thuận tiên

2.1.2. Thường xuyên

2.1.3. Đặc biệt

2.2. Tổ chức

2.2.1. Chuyên nghiệp

2.2.2. Tập trung khu vực

2.2.3. Mối quan hệ cá nhân

3. Phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu

3.1. Định vị

3.1.1. Định vị thương hiệu

3.1.2. Tạo sự khác biệt

3.1.2.1. SP: Hình thức/ Kiểu sáng/ Thiết kế/Đặc tính/Độ tin cậy.....

3.1.2.2. DV: Tư vấn/ Lắp đặt/Giao hàng/ Đặt hàng....

3.1.2.3. Nhân sự: Năng lực/ Tin cậy/ Trách nhiệm/ Tín nhiệm/ Lịch thiệp..

3.2. Các bước STP: TT nghiên cứu -> Cơ sở phân đoạn ->Phân tích ->TT mục tiêu->MKT mix

3.3. Thị trường cá nhân

3.3.1. Địa lý: Vùng/ Mật độ thị trường/ Khí hậu

3.3.2. Nhân khẩu:Tuổi/ Giới tỉnh/ Thu nhập..

3.3.3. Tâm lý: Cá tính/ Động cơ

3.3.4. Lợi nhuận: Lợi ích tìm kiếm

3.3.5. Tỷ lệ sử dụng: Đã dùng/ Tiềm năng/ Thường xuyên/ Trung bình..

3.4. Thị trường tổ chức: Nhà sản xuất/ Nhà bán lại/ Chính phủ/ Thể chế

4. CL giá

4.1. Định giá

4.1.1. Mục tiêu

4.1.2. Xác định cầu

4.1.3. Ước tính chi phí

4.1.4. Phân tích cạnh tranh

4.1.5. Phương pháp định giá

5. Truyền thông giá trị

6. Định hướng giá trị

6.1. Yếu tố cốt lõi

6.1.1. 5Cs

6.1.2. STP

6.1.3. 4P/7P

6.1.4. I&C

7. Chiến lược và kế hoạch MKT

7.1. Kê hoạch MKT

7.1.1. Tuyên bố tầm nhìn/ Mục tiêu doanh nghiệp

7.1.2. Phân tích tình huống

7.1.2.1. MKT Audit (5C)

7.1.2.1.1. Context: Chính trị/ Kinh tế/ Xã hội/ Kỹ thuật

7.1.2.1.2. Competitor: Ai? Điểm mạnh? Tác động ntn?

7.1.2.1.3. Collaborators: Tình hình nhà cung cấp tham gia chuỗi giá trị/ Đối tác bên ngoài kênh

7.1.2.1.4. Customers: Khách hàng hiện tại, tương lai/Phân đoạn thị trường/Co giản về giá/Kênh MKT/Sự hài long, trung thành của khách hàng/Sự thải đổi

7.1.2.1.5. Company: Chúng ta là ai? Năng lực cạnh tranh/ Giá trị cốt lõi

7.1.2.2. SWOT

7.1.3. Mục tiêu

7.1.4. Chiến lược

7.1.5. Chương trình

7.1.6. Ngân sách

7.1.7. Kiểm tra và đánh gí

7.2. Hoạch định chiến lược

7.2.1. Cấp công ty

7.2.2. Cấp đơn vị cạnh tranh

7.2.3. Cấp chức năng (4P/7P)

8. Tạo giá trị (CL sản phẩm)

8.1. Sản phẩm

8.1.1. 5 cấp độ: Cốt lõi, Cơ bản, Mong đợi, Gia tăng, tiềm ẩn

8.1.2. Dòng sản phẩm: Lên trên/ Xuống dưới

8.1.3. Đa dạng hóa SP: Tập trung/Hàng ngang/ Đồng tâm

8.2. Dịch vụ

8.2.1. Tin cậy

8.2.2. Đáp ứng

8.2.3. Đảm bảo

8.2.4. Đồng cảm

8.2.5. yếu tố hữu hình

9. Chiến lược phân phối