แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ by Mind Map: แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ

1. 1.การศึกษาวิชา "การเงิน" ในปัจจุบันและเป้าหมายทางการเงิน

1.1. การเงิน คือ การใช้ทางวิชานักบัญชี เศรษฐศาสตร์ สถิติมาผสมผสานกัน

1.2. เพื่อให้กิจการมีเครื่องมือใช้ในการบริหารจนทำกำไรได้สูงสุด

2. 2.วิวัฒนาการของงานด้านการเงิน

2.1. ผู้บริหารจะมีการจัดการกับเงินทุนหมุนเวียน

2.2. ผู้บริหารทางการเงินเอาใจใส่กับการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด

2.3. ทำให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด

3. 3.ผู้บริหารการเงินเป็นเสมือนตัวแทนของกิจการ

3.1. ผู้บริหารต้องมีความรับผิดชอบต่อการเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงในปัจจัย

3.2. การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ คือ การเลือกจังหวะที่เหมาะสม (timing)

4. 4.เป้าหมายในการประกอบธุรกิจ

4.1. การหากำไรให้มากที่สุด

4.1.1. ข้อบกพร่อง

4.1.1.1. ความไม่แน่นอนของความหมายของคำว่า "กำไร"

4.1.1.2. ไม่คำนึงถึงระยะเวลา (Time of Money)

4.1.1.3. มองข้ามความสำคัญของกิจกรรมในอนาคต

4.2. ทำให้เศรษฐทรัพย์ของเจ้าของกิจการเพิ่มมากที่สุด

5. 5.หน้าที่ของการเงิน

5.1. 3 A's

5.1.1. 5.1 วางแผนทางการเงินและการวิเคราะห์ (Anticipation)

5.1.1.1. เป็นผู้ที่มองไปในอนาคต บอกได้ว่าความสำเร็จขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง

5.1.1.2. ผู้บริหารการเงินต้องจัดทำงบประมาณ และวางแผนการจัดหาเงินทุน

5.1.2. 5.2 การจัดการสินทรัพย์ หรือจัดสรรเงินทุน (Allocation)

5.1.2.1. ผู้บริหารการเงินต้องดำเนินการจัดหาทุนทั้งระยะสั้น และระยะยาว

5.1.2.2. การจัดหาเงินทุน ผู้บริหารการเงินต้องยึดหลักให้ทันเวลาและมีต้นทุนการจัดหาต่ำสุด

5.1.3. 5.3 การจัดหาทุน (Acquisition)

5.1.3.1. การจัดสรรเงินทุนที่ได้มาใช้ในสินทรัพย์ต้องสอดคล้องกัน "วิธี Matching (จับคู่)"

6. 6.กำไร Frofit / ความเสี่ยง risk

6.1. ตัวแปรสำคัญ คือ ความเสี่ยง

6.2. กิจการ/ธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง จะมีกำไรสูง แต่โอกาสขาดทุนก็มาก

6.3. กิจการ/ธุรกิจที่มีความเสี่ยงน้อย จะมีกำไรน้อย แต่โอกาสขาดทุนน้อย เป็นกิจกรรมที่ปลอดภัย

7. 7.เป้าหมายระยะสั้นกับเป้าหมายระยะยาว

7.1. การทำให้ค่าของการลงทุนมีค่าสูงที่สุดต้องวางแผนดำเนินงานระยะยาว

7.2. พิจารณาระหว่างเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว

8. 8.เจ้าหนี้กับผู้ถือหุ้น

8.1. ผู้บริหารเปรียบเสมือนผู้ให้สัญญาณแก่ผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของ

8.2. เป็นทั้งศาสตร์(scieuce)และศิลป์(art)

8.3. ทุกกิจการมีหนี้สินหรือเงินกู้เป็นแหล่งเงินทุนสำคัญของกิจการ

9. 9.ความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรม

9.1. ต้่องยอมรับข้อห้ามบางอย่างที่เป็นขัดขวางเป้าหมายของการทำกำไรสุงสุด

9.2. สิ่งที่ผู้บริหารจะมองข้ามไม่ได้ คือ ไม่ควรทำลายภาพพจน์ของบริษัท แต่ควรมีความห่วงใยและตระหนักถึงความสำคัญของชุมชน

9.3. การป้องกันมลภาวะเป็นพิษ ปฎิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย ปรับปรุง เพื่อสุขภาพอนามัย