แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ by Mind Map: แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ

1. 3.ผู้บริหารการเงินเป็นเสมือนตัวแทนของกิจการ

1.1. ผู้บริหารต้องมีความรับผิดชอบต่อการเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงในปัจจัย

1.2. การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ คือ การเลือกจังหวะที่เหมาะสม (timing)

2. 4.เป้าหมายในการประกอบธุรกิจ

2.1. การหากำไรให้มากที่สุด

2.1.1. ข้อบกพร่อง

2.1.1.1. ความไม่แน่นอนของความหมายของคำว่า "กำไร"

2.1.1.2. ไม่คำนึงถึงระยะเวลา (Time of Money)

2.1.1.3. มองข้ามความสำคัญของกิจกรรมในอนาคต

2.2. ทำให้เศรษฐทรัพย์ของเจ้าของกิจการเพิ่มมากที่สุด

3. 5.หน้าที่ของการเงิน

3.1. 3 A's

3.1.1. 5.1 วางแผนทางการเงินและการวิเคราะห์ (Anticipation)

3.1.1.1. เป็นผู้ที่มองไปในอนาคต บอกได้ว่าความสำเร็จขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง

3.1.1.2. ผู้บริหารการเงินต้องจัดทำงบประมาณ และวางแผนการจัดหาเงินทุน

3.1.2. 5.2 การจัดการสินทรัพย์ หรือจัดสรรเงินทุน (Allocation)

3.1.2.1. ผู้บริหารการเงินต้องดำเนินการจัดหาทุนทั้งระยะสั้น และระยะยาว

3.1.2.2. การจัดหาเงินทุน ผู้บริหารการเงินต้องยึดหลักให้ทันเวลาและมีต้นทุนการจัดหาต่ำสุด

3.1.3. 5.3 การจัดหาทุน (Acquisition)

3.1.3.1. การจัดสรรเงินทุนที่ได้มาใช้ในสินทรัพย์ต้องสอดคล้องกัน "วิธี Matching (จับคู่)"

4. 7.เป้าหมายระยะสั้นกับเป้าหมายระยะยาว

4.1. การทำให้ค่าของการลงทุนมีค่าสูงที่สุดต้องวางแผนดำเนินงานระยะยาว

4.2. พิจารณาระหว่างเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว

5. 9.ความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรม

5.1. ต้่องยอมรับข้อห้ามบางอย่างที่เป็นขัดขวางเป้าหมายของการทำกำไรสุงสุด

5.2. สิ่งที่ผู้บริหารจะมองข้ามไม่ได้ คือ ไม่ควรทำลายภาพพจน์ของบริษัท แต่ควรมีความห่วงใยและตระหนักถึงความสำคัญของชุมชน

5.3. การป้องกันมลภาวะเป็นพิษ ปฎิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย ปรับปรุง เพื่อสุขภาพอนามัย

6. 1.การศึกษาวิชา "การเงิน" ในปัจจุบันและเป้าหมายทางการเงิน

6.1. การเงิน คือ การใช้ทางวิชานักบัญชี เศรษฐศาสตร์ สถิติมาผสมผสานกัน

6.2. เพื่อให้กิจการมีเครื่องมือใช้ในการบริหารจนทำกำไรได้สูงสุด

7. 2.วิวัฒนาการของงานด้านการเงิน

7.1. ผู้บริหารจะมีการจัดการกับเงินทุนหมุนเวียน

7.2. ผู้บริหารทางการเงินเอาใจใส่กับการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด

7.3. ทำให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด

8. 6.กำไร Frofit / ความเสี่ยง risk

8.1. ตัวแปรสำคัญ คือ ความเสี่ยง

8.2. กิจการ/ธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง จะมีกำไรสูง แต่โอกาสขาดทุนก็มาก

8.3. กิจการ/ธุรกิจที่มีความเสี่ยงน้อย จะมีกำไรน้อย แต่โอกาสขาดทุนน้อย เป็นกิจกรรมที่ปลอดภัย

9. 8.เจ้าหนี้กับผู้ถือหุ้น

9.1. ผู้บริหารเปรียบเสมือนผู้ให้สัญญาณแก่ผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของ

9.2. เป็นทั้งศาสตร์(scieuce)และศิลป์(art)

9.3. ทุกกิจการมีหนี้สินหรือเงินกู้เป็นแหล่งเงินทุนสำคัญของกิจการ