Nhiệt học

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Nhiệt học by Mind Map: Nhiệt học

1. CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

1.1. NỘI NĂNG. SỰ BIẾN THIÊN NỘI NĂNG

1.2. CÁC NGUYÊN LÝ NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

2. CHẤT RẮN, CHẤT LỎNG, SỰ CHUYỂN THỂ

2.1. CHẤT RẮN KẾT TINH. CHẤT RẮN VÔ ĐỊNH HÌNH

2.2. BIẾN DẠNG CƠ CỦA VẬT RẮN

2.3. SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA VẬT RẮN

2.4. CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG

2.5. SỰ CHUYỂN THỂ CỦA CÁC CHẤT

2.6. ĐỘ ẨM KHÔNG KHÍ

3. CHẤT KHÍ

3.1. CẤU TẠO CHẤT. THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ

3.2. QUÁ TRÌNH ĐẲNG NHIỆT. ĐỊNH LUẬT BÔI LƠ- MA RI ỐT

3.3. QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH. ĐỊNH LUẬT SÁC LƠ

3.4. PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI KHÍ LÝ TƯỞNG