Vedlegg A. Ledelse Transformasjonsledelse oversikt over pensum

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Vedlegg A. Ledelse Transformasjonsledelse oversikt over pensum by Mind Map: Vedlegg A. Ledelse Transformasjonsledelse oversikt over pensum

1. Kap 10 Utvikling av TFL

1.1. Lederutvikling: Personlig utvikling av lederen

1.1.1. Personlig bakgrunn/tidlig erfaring

1.1.1.1. Påvirkning fra foreldre

1.1.1.1.1. Ofte foreldre med samme egenskaper

1.1.1.1.2. Fått utfordringer som barn

1.1.1.1.3. Feiling en del av læringen

1.1.1.2. Ofte leder på skolen, sport, fritidsaktiviteter

1.1.1.3. Fermhever omtanke for medarbeideres modenhet og overbevisende ideer

1.1.2. 5 kompetanser som kan tillæres

1.1.2.1. 1 Kritisk evaluering og evne til å oppdage problem

1.1.2.1.1. Øve på problemløsning med feedback - "action & learning"

1.1.2.2. 2 Lære programmer for kreativ tekning Envisioning

1.1.2.3. 3 Kommunikasjonsegenskaper for å formidle en visjon

1.1.2.3.1. Retoriske prinsipper

1.1.2.3.2. Øvelser for å fremstille en fremtidig appelerende situasjon med feedback

1.1.2.4. 4 Imponerende lederskap

1.1.2.4.1. Øvelser for å fremstå positivt

1.1.2.4.2. Eks: god atferd, kroppsspråk og "verbal skills"

1.1.2.5. 5 Hvordan og når bemyndige medarbeidere

1.1.2.5.1. For å hjelpe arb. takeren med å fullføre oppgaven som deles med lederen

1.1.2.5.2. Kommunisere høye forventninger

1.1.2.5.3. Øke deltakelse i beslutningstaking

1.1.2.5.4. Fjerne hemmende byråkrati

1.1.2.5.5. Sette meningsfulle mål

1.1.2.5.6. Lage tilpassede belønningssystemer

1.2. Lederskapsutvikling. Utviklingen av gruppen/organisasjonen 3 grupper

1.2.1. Team MLQ (TMLQ)

1.2.2. 1 Ustrukturerte

1.2.2.1. Mye la-det-skure

1.2.2.2. uklare ansvarsforhold, konflikter, proaktive

1.2.3. 2 Strukturerte

1.2.3.1. aktiv ledelse ved unntak og konstruktive TAL

1.2.3.2. Ikke vilje til risiko

1.2.3.3. Lager agendaer, fordeler oppgaver, følger opp

1.2.3.4. Leverer som forventet

1.2.4. 3 High-Performance

1.2.4.1. Benytter TFL overfor hverandre

1.2.4.2. Empati, IH, Stimulerer og oppmuntrer

1.2.4.3. Optimisme og entusiasme

1.2.4.4. Deler visjon

1.2.4.5. Leverer høyere enn forventet

1.3. Full Range Leadership Development FRLP

1.3.1. Tilbakemeldinger fra MLQ / TMLQ resultatene

1.3.2. Lage utviklingsplan

2. Kap 7 TFL og organisasjonskulturer

2.1. Org. er suksessfulle pga. sin visjonære og transformative kultur

2.2. Org. kultur er et lært mønster av atferd overført fra en generasjon til den neste

2.3. TAL: konsentrert om eksplisitte og implisitte kontrakter:

2.3.1. arbavtaler, arb vilkår, regler og reguleringer, goder og disiplinærkoder

2.4. TFL: Følelse av hensikt og familie,

2.4.1. Lederne er rollemodell, mentor og coach,

2.4.2. Felles normer for atferd

2.4.3. Hensikt, visjoner og misjoner

2.4.4. Muligheter ikke trusler

3. Kap 8 TFL menn og kvinner

3.1. Kvinner mer disponert for TFL enn menn

3.2. Studier foreslår at kvinner er flinkere til å kommunisere følelser enn menn

4. Kap 9 Implikasjoner for TFL i organisasjoners politikk

4.1. Trening i TFL må involvere flere nivåer i org

4.2. Må starte på toppen

4.3. Høyere nivåer vil da fremstå som rollemodeller for lavere nivåer

5. Kap 11 Forutsigbarhet og sammenhenger i TFL

5.1. Ekstroverte mer tilbøyelige til å vokse som ledere

5.2. Risikotaking: TFL er kreative

5.3. Behov for endring

5.4. I stand til å ta til seg andres perspektiver

6. Kap 12 Rank, status og TFL

6.1. Valg eller utpekning

6.1.1. Finnes ikke sikre data på om det er noen forskjell, men det er sannsynlig at valgte ledere er mer TFL og utpekte: TAL

6.2. Militæret: leadership (TFL) og management (TAL)

7. Kap 13 TFL og delegering (empowerment)

7.1. Delegering produkt av IH, involverer også IS

7.2. Ekte delegering fordrer at lederen ikke gir føringer for tilnærmingen til utførelsen

7.3. La-det-skure-ledelse kan noen ganger fremstilles som delegering

8. Kap 14 Erstatninger for TFL og Team som erstatninger

8.1. Grupper kan fungere helt uten leder

8.2. Kan nøytralisere TFL: forhold ved ansatte, oppgaver eller org

9. Kap 15 TFL: Utfordringer i fremtiden og anvendelse

9.1. TFL må kunne løse verdensprobleme som sult/fattigdom

9.2. TFL må kunne stå på sitt, upopulære beslutninger og fremheve autoritet

9.3. Eks: En krise: må kunne ta grep

10. Kap 1 Introduksjon: Ledelsesperspektiver (FRL)

10.1. Transformasjonsledelse TFL 4 ièr

10.1.1. II Idealisert inflytelse

10.1.1.1. Rollemodell

10.1.1.2. Beundring, respekt, tillit

10.1.1.3. Identifikasjon

10.1.1.4. Målrettet og pålitelig

10.1.1.5. Høy moralsk standard

10.1.2. IM Inspirerende motivasjon

10.1.2.1. Inspirerende og motiverende

10.1.2.2. God lagånd

10.1.2.3. Entusiasme og optimisme

10.1.2.4. Demokratisk samspill

10.1.2.5. Kommuniserer hva som forventes

10.1.2.6. Tilfører mening og utfordringer til oppgavene

10.1.2.7. II og IM = karismatisk ledelse

10.1.3. IS Intellektuell stimulering

10.1.3.1. Skaper innovative medarbeidere

10.1.3.2. Gir utfordringer

10.1.3.3. Selvstendig arbeid

10.1.3.4. Oppfordrer til nye kreative løsninger

10.1.3.5. Stiller spørsmål til antakelser

10.1.3.6. Ingen offentlig kritikk av enkeltpersoner

10.1.3.7. Ideer og problemløsning fra medarbeidere

10.1.4. IH Individuelle Hensyn

10.1.4.1. Coaching og mentoring

10.1.4.2. Individuell annerkjennelse

10.1.4.3. Ivaretar den enkeltes behov

10.1.4.4. Personlig samspill leder-medarbeider

10.1.4.5. Varierer belønning etter individuelle behov

10.1.4.6. Delegering

10.1.4.7. "Management by walking around"

10.2. Transaksjonsledelse TAL Betinget belønning

10.2.1. Transaksjonsprosesser

10.2.2. Belønning etter avtaler

10.2.3. Motiverende belønning

10.2.4. materiell belønning= TAL

10.2.5. Psykologisk belønning = TFL

10.2.6. Alternativt: strafforientert belønning (aversjonsmotivasjon)

10.3. Ledelse ved unntak

10.3.1. Aktiv

10.3.1.1. Overvåker avvik fra standard og regler

10.3.1.2. Disiplinering etter avvik - negativ korrigering

10.3.2. Passiv

10.3.2.1. Venter med å aggere til feil oppstår

10.3.2.2. Avventer til tilbakemelding kommer

10.3.2.3. Overalter medarbeidere til seg selv

10.4. La-det-skure-ledelse

10.4.1. Fravær av eller unngå ledelse

10.4.2. Fravær av avgjørelser

10.4.3. Utsetter handling

10.4.4. Aktiv

10.4.4.1. Ønsker at medarbeiderne skal jobbe selvstendig

10.4.5. Passiv

10.4.5.1. Likegyldighet, passivitet

10.4.6. Den svakeste formen for ledelse

11. Kap 2 Målingen av TFL

11.1. Tester

11.1.1. Personlighet - Neo Pir

11.1.2. Ledelse - MLQ

11.1.2.1. Medarb. vurderer leder

11.1.2.2. Leder vurderer seg selv

11.1.3. Andre måter

11.1.3.1. Dagbøker, intervjuer, observasjoner, alt. blyant og papirmålinger

11.2. Effektiviteten til TFL

11.2.1. Over 14 00 studier gjennomført i hele verden alle kulturer

11.2.2. TAL viktig i gitte situasjoner

11.2.2.1. eks. ved sikerhetsprosedyrer etc

12. Kap 3: TFL: medarbeidernes commitment, grad av lojalitet og tilfredshet

12.1. Sterkeste effekt: underordnedes holdninger og forpliktelse til lederen

12.2. Alle I`ene bygger forpliktelse

12.3. Sosialisert

12.4. Mer fornøyde medarbeidere

12.5. Får tilliten ved å: opprettholde integritet, være rettferdig og delegere\vise tro på medarbeiderne

13. Kap 4 TFL og ytelse

13.1. TFL øker ytelse både objektive og subjektivt oppfattet

13.2. Medarbeidere leverer mer enn forventet (Shamir et al `93)

13.3. Fremmer selvgåenhet og selveffektivitet

13.4. Nøkkelverdi i medarb. ytelse: delte verdier og mål

14. Kap 5 TFL og stress

14.1. II - portretere leder som ikke får panikk - har kontroll

14.2. Bedre rustet mot kriser med TFL

14.3. Karismatisk ledelse forekommer ofte i krise eller når medarb. er under stress

14.4. Team: TFL får teamet til å definerekrisen - ser på fakta - bestemmer seg for ønsket resultat

14.5. Skifte fokus fra trussel til forandring

15. Kap 6 TFL og Situasjoner

15.1. Situasjonsbestemt effektivitet?

15.2. Best: de som kombinerer høyt oppgavefokus med høy relasjonsorientert tilnærming - kombinerer TFL og TAL

15.3. TAL: ved stabile og forutsigbare omgivelser

15.4. TFL: Ustabile, usikre, turbulente omgivelser