การทำสื่อการสอนรูปแบบ pop up

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การทำสื่อการสอนรูปแบบ pop up by Mind Map: การทำสื่อการสอนรูปแบบ  pop up

1. ประโยชน์

1.1. 1ช่วยให้นักเรียนสนใจในบทเรียนมากขึ้น

1.2. 2.ช่วยประหยัดเวลาเรียนโดยใช้เวลาน้อยแต่เรียนรู้ได้มากขึ้น

1.3. 3 ส่งเสริมการคิดและแก้ปัญหาในการเรียนรู้

1.4. 4 สามารถสัมผัสและรับรู้ได้ด้วยง่าย

2. อุปกรณ์ในการทำสื่อ

2.1. กระดาษฉากหลัง

2.2. ภาพวาดตัวการ์ตูนแล้วแต่กำหนด

2.3. กระดาษแข็ง กระดาษสี่

2.4. เทปโฟม กาว กรรไกร กาวสองหน้า

2.5. ปากกาหมึก หรือปากกาสี่

3. วัตถุประสงค์ในการออกแบบสื่อ

3.1. 1. ผลิตสื่อการเรียนการสอน เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้

3.2. 2. เพื่อใช้สื่อการเรียนการสอน เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้เรียน

3.3. 3. เพื่อเป็นการจัดการเรียนการสอน ที่เป็นไปตามแนวทางของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

3.4. 4. เพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ และมีความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น

4. 4. สื่อต้องทำมาจากวัตถุที่มีคุณภาพ คงทน และดูแลรักษาพกพาสะดวก

5. 1 . ทักษะที่มีมาก่อน ( prerequisite skill ) เพื่อให้ทราบว่าผู้เรียนมีความรู้พื้นฐาน หรือทักษะที่เกี่ยวข้องกับ บทเรียนนั้นว่ามีอะไรบ้าง ก่อนที่จะเรียน

6. การวิเคราะห์ผู้เรียนก่อนจะทำสื่อ

6.1. 2 . ทักษะเป้าหมาย ( target skill ) ผู้เรียนมีความชำนาญในทักษะที่จะสอนนั้นมาก่อนหรือไม่ เพื่อจะได้สอน ให้ตรงกับที่วางจุดมุ่งหมายไว้

6.2. 3.ทักษะในการเรียน ( study skill ) ผู้เรียนมีความสามารถขั้นต้นทางด้านภาษา การอ่านเขียน การคำนวณ ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยในการเรียนรู้นั้นในระดับมากน้อยเพียงไร

6.3. 4.เจตคติ ( attitudes ) ผู้เรียนมีเจตคติอย่างไรต่อวิชาที่จะเรียนนั้น การวิเคราะห์ลักษณะผู้เรียนนั้นถึงแม้ว่าจะ เป็นการกระทำเพียงผิวเผินก็ตาม แต่ก็สามารถนำไปใช้ในการเลือก สื่อที่เหมาะสมได้

7. การประเมินสื่อ

7.1. 1.สื่อต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้หรือวัตถุประสงค์การใช้งาน (เทคนิคการสอน)

7.2. 2. สื่อมีความเหมาะสมของวัยกับกลุ่มเป้าหมาย

7.3. 3. การนำเสนอเนื้อหา น่าสนสนใจ เข้าใจง่าย และมีความสวยงาม ชัดเจน

8. ขั้นตอนการทำสื่อ pop up

8.1. 1.นำกระดาษแข็งหรือกล่องกระดาษแย่งตามขนาดหรือตามที่ต้องการ

8.2. 2.วาดรูปการ์ตูนลงในกระดาษแข็งตกแต่งไห้สวยงาม

8.3. 3.ตามตัดที่เราวาดกำหนดไว้ แล้วแปะลงในกระดาษแข็ง

8.4. 4.ใช้กระดาษเอ4สวยงามมาปิดที่ด้านหลัง

8.5. 5.เมือได้จำนวนแผ่นตามต้องการแล้ว

8.6. 6.จัดหาเนื้อหาตามวิชาที่เราต้อวการประกอบการสอนตามรูปถาพที่เราจะนำเสนอ