บทที่ 4 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
บทที่ 4 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร by Mind Map: บทที่ 4            การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

1. ความหมาย

1.1. การสรรหา

1.1.1. 1.ค้นหาบุคคลที่มีความเหมาะสม

1.1.2. 2.ทำให้คนเหล่านั้นสนใจเข้าร่วมงาน

1.2. การคัดเลือก

1.2.1. 1.ต่อเนื่องจากการสรรหา

1.2.2. 2.ใช้ในการตรวจสอบพิจารณาและตัดสินใจรับเข้าทำงาน

1.3. ความสัมพันธ์

1.3.1. การสรรหา>การคัดเลือก>การรับเข้าทำงาน

2. กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

2.1. 1.การวางแผนกำลังคนและคาดการณ์ความต้องการเพื่อกำหนดตำแหน่งงาน

2.2. 2.กำหนดวิธีการคัดเลือกผู้สมัครงานในตำแหน่งต่างๆ

2.3. 3.กำหนดให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครและการสัมภาษณ์เบื่องต้นเพื่อสรรหาผู้เหมาะสมกำบงาน

2.4. 4.ใช้เทคนิคต่างๆในการคัดเลือก เช่น การทดสอบ การตรวจสุขภาพ

2.5. 5.กำหนดให้ผู้สมัครได้รับการสัมภาษณ์โดยหัวหน้างานเพราะจะทำให้ได้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถตามที่สายงานนั้นต้องการ

3. การกำหนดนโยบาย

3.1. 1.ค่าใช้จ่ายและผลตอบแทน

3.2. 2.แหล่งที่มาของบุคลากร

3.3. 3.ความยุติธรรม

3.4. 4.การเมืองภายในองค์กร

3.5. 5.มาตรฐานในการคัดเลือกบุคลากร

4. วิธีการ

4.1. 1.แนะนำจากบุคลากรปัจจุบัน

4.2. 2.บุคคลที่เคยปฎิบัติงานกับองค์กร

4.3. 3.บุคคลที่เข้ามาสมัครงานกับองค์กร

4.4. 4.ประกาศรับสมัคร

4.5. 5.สถาบันการศึกษา

4.6. 6.สมาคมวิชาชีพ

4.7. 7.องค์การด้านแรงงาน

4.8. 8.สำนักงานจัดหางาน

4.9. 9.การจูงใจผู้มีความสามารถจากหน่วยงานอื่น

4.10. 10.การจ้างงานชั่วคราว

4.11. 11.วิธีอื่น เช่น แรงงานจากต่างประเทศ จ้างงานบริษัทรับเหมา รับนักศึกษาฝึกงาน

5. แหล่งที่มา

5.1. ภายในองค์กร

5.1.1. ข้อดี

5.1.1.1. สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน

5.1.1.2. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการสรรหา

5.1.2. ข้อเสีย

5.1.2.1. ขาดความคิดสร้างสรรค์ในการประเมิน

5.1.2.2. ไม่สามารถสรรหาบุคลากรอื่นที่เหมาะสมได้

5.1.2.3. เกิดปัญหาการขาดแคลนบุคลากร

5.2. ภายนอกองค์กร

5.2.1. ข้อดี

5.2.1.1. สร้างความหลากหลายในการวิเคาะห์โอกาศ

5.2.1.2. สร้างโอกาศในการคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะกับงาน

5.2.1.3. แก้ปัญหาการขาดแครนบุคลากร

5.2.2. ข้อเสีย

5.2.2.1. สิ้นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่าย

5.2.2.2. มีผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจของบุคลากรภายในองค์กร

5.2.2.3. ไม่เป็นผลดีต่อบรรยากาศในการทำงาน