Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Vedlegg B. Makroøkonomi: aktører, markeder og sammenhenger i samfunnsøkonomien by Mind Map: Vedlegg B. Makroøkonomi: aktører, markeder og sammenhenger i
samfunnsøkonomien
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Vedlegg B. Makroøkonomi: aktører, markeder og sammenhenger i samfunnsøkonomien

Regjering

Lage nasjonalbudsjett

Terskel for offentlig forbruk G

Påvirker etterspørsel, arbeidsplasser,

Rammebetingelser

Rammebetingelser for eksport/importbalansen, Tolltakster på import, Subsidiering for eksport

Subsidiering for produksjon

Skatter og avgifter næring/privat T

Påvirker kjøpekraft og sparing

Imigrasjon

Påvirker tilgang til arbeidskraft og skatteinntekter

Påvirker offentlige utgifter T, G, C

Sentralbank

Tilføre økonomien riktig pengebeløp (amount of money)

Sette rentenivået

Påvirker investeringer, sparing, kjøpekraft

Valutapolitikk

RES NB`s beholdning av utenlandsk valuta, kjøp og salg av valuta

OR viser sentralbankens kjøp og salg av utenlandsk valuta (og netto etterspørsel av landets valuta) endringen i RES

Kredittpolitikk

Bedrifter

Selge varer og tjenester innenlands

Investere I

Arbeidsgiver

Skatteyter T

Eksportør EX

Importere IM

Må kjøpe utenlandsk valuta, EX-IM Påvirker CP: Viser netto etterspørsel etter landets valuta etter salg av verdipapirer utenom sentralbanken

Prispolitikk P

Påvirker etterpørsel

Banker og andre finansinstitusjoner

Låne ut penger til privat og næringsliv

Hjelp til ekspandering

Rentenivå

Innskudd

Aksjehandel / investering

Valutahandel

Låne av sentralbanken

Låne penger til andre banker

Verdipapirportefølje

Påvirker Capiutal Account CA

Fagforeninger og forbrukerorganisasjoner

Forhandle om lønn, sosiale ytelser og arbeidstid

Streiker

Anbefaling av produkter

Aksjoner mot bedrifter

Etikk

Miljø

Anbefaling, boikott etc

Privatpersoner

Arbeidstakere

Innskudd (S) og lån i banker

Forbrukere

Velge mellom nasjonale og importerte produkter, Påvirker NX (eksport - import

Skattebetalere

Medlemmer i fagforeninger/andre org.

Kjøpekraft påvirker resultat hos tilbydere

Offentlig sektor

Arbeidsgiver

Lønn, skatt, arbeidsledighet

Forbruker

G

Lån og innskudd i banker

Eksportmarked

Påvirkes av valutaendringer

Påvirker etterspørsel av landets valuta

Etterspørsel påvirker behov for investeringer, lån, arbeidskraft

Forburksvarer og investeringsvarer

Valutamarked

CA netto etterspørsel etter landets valuta = EX-IM

CP = Endring i finansielle aktiva utenom sentralbanken.

OR

CA + CP + OR = 0

Nasjonalt marked

Importmarked

Påvirker kjøp av utenlandsk valuta

Påvirker prisnivå nasjonalt

Konkurranse med nasjonale produsenter

Etterspørsel påvirker resultat hos tilbydere

Påvirker investeringer, arbeidsplasser, lønn, inntekter til staten

Forburksvarer og investeringsvarer

Konkurranse mellom nasjonale aktører