เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม by Mind Map: เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

1. ความหมาย เทคโนโลยี

1.1. คำว่า เทคโนโลยี ตามพจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน (2539 : 406) หมายถึง “วิทยาการที่เกี่ยวกับศิลปะในการนำเอาวิทยาศาสตร์ประยุกต์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรม”

1.2. เทคโนโลยี หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกล สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ทางอุตสาหกรรม ถ้าในแง่ของความรู้

1.3. เทคโนโลยี หมายถึง ความรู้หรือศาสตร์ที่เกี่ยวกับเทคนิคการผลิตในอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ ที่จะเอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์

1.4. เทคโนโลยี หมายถึง สิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ เข่น อุปกรณ์, เครื่องมือ, เครื่องจักร, วัสดุ หรือ แม้กระทั่งที่ไม่ได้เป็นสิ่งของที่จับต้องได้ เช่น กระบวนการต่าง ๆ

2. ความหมายวิทยาศาสตร์

2.1. "ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของรัฐบาลพม่า 2525 ได้รับความรู้ความเข้าใจว่า" วิทยาศาสตร์คือความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลที่ได้รับการค้นคว้า จัดเข้าเป็นระเบียบ”

2.2. เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ กล่าวโดยสรุปได้ว่า ตัวความรู้คือวิทยาศาสตร์ แต่การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เช่น การต่อเรือ เครื่องบิน ยานอวกาศ ดาวเทียม เป็นต้น เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์เรียกว่า เทคโนโลยี

3. ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม

3.1. 1. เทคโนโลยีจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานจากธรรมชาติที่มีความสะอาดปราศจากการก่อมลพิษ ต่อสิ่งแวดล้อม มีปริมาณมากมายมหาศาลและไม่มีหมดสิ้น จึงมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ มาใช้แทนพลังงานอื่นๆ

3.1.1. 1) เทคโนโลยีผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ

3.1.2. 2) เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตความร้อน

3.2. 2. เทคโนโลยีจากพลังงานลมเป็นพลังงานธรรมชาติ ที่สะอาด บริสุทธิ์

4. ลักษณะของเทคโนโลยี

4.1. เทคโนโลยีในลักษณะของกระบวนการ ( process)

4.2. เทคโนโลยีในลักษณะของผลผลิต (product)

4.3. เทคโนโลยีในลักษณะผสมของกระบวนการและผลผลิต (process and product)

5. ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

5.1. กระบวนการเทคโนโลยีมี 2 ลักษณะ

5.1.1. 1. เครื่องมือ หรือฮาร์ดแวร์ หมายถึง เทคโนโลยีในรูปของอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ เช่น เครื่องบำบัดน้ำเสีย เครื่องปรับอากาศ เครื่องบิน เป็นต้น

5.1.2. 2.วิธีการหรือ เรียนกว่า ซอฟต์แวร์ หมายถึง เทคโนโลยีในรูปของวิธีการ กระบวนการ ความรู้ต่าง ๆ เช่น วิธีจัดการระบบบริหารองค์กร วิธีประเมินผลต่าง ๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

6. ความหมาย สิ่งแวดล้อม

6.1. สิ่งแวดล้อม คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมนุษย์ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมทั้งที่เป็นรูปธรรม (สามารถจับต้องและมองเห็นได้) และนามธรรม (ตัวอย่างเช่นวัฒนธรรมแบบแผน ประเพณี ความเชื่อ) มีอิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกัน เป็นปัจจัยในการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ผลกระทบจากปัจจัยหนึ่งจะมีส่วนเสริมสร้างหรือทำลายอีกส่วนหนึ่ง อย่างหลีกเลี่ยงมิได้ สิ่งแวดล้อมเป็นวงจร และวัฏจักรที่เกี่ยวข้องกันไปทั้งระบบ

7. ผลกระทบของเทคโนโลยีมีทั้งด้านดีและด้านเสีย หรือทางบวกและทางลบ

7.1. ผลกระทบในทางบวก

7.1.1. 1. ช่วยส่งเสริมงานค้นคว้าด้านเทคโนโลยี

7.1.2. 2. ช่วยส่งเสริมด้านความสะดวกสบายของมนุษย์

7.1.3. ช่วยส่งเสริมสติปัญญาของมนุษย์

7.2. ผลกระทบในทางลบ

7.2.1. ทำให้เกิดอาชญากรรมคอมพิวเตอร์

7.2.2. ทำให้เสียสุขภาพ