Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Usos de les TIC by Mind Map: Usos de les TIC

1. Usos reals

1.1. Mediació alumnes/contingut

1.2. Representació i comunicació de significats

1.3. Seguiment, regulació i control de l'activitat conjunta de professor i alumnes al voltant dels continguts

1.4. Configuració d'entorns d'aprenentatge i espais de treball per a professors i alumnes

2. Contrast entre els usos reals i els previstos

2.1. Diferències rellevants

2.1.1. Aparició d'usos no previstos

2.1.2. Usos previstos com a prioritaris, acaben tenint un paper secundari

2.1.3. Usos previstos com a secundaris, acaben tenint un paper rellevant

2.2. Causes

2.2.1. Distància entre el plantejament teòric i la posada en pràctica

2.2.1.1. La interacció durant el desenvolupament de la pròpia activitat, modifica allò previst

2.2.2. La pràctica analitzada explota poc les potencialitats planificades de les TIC

3. Paper transformador de les TIC

3.1. El resultat és un efecte limitat en la transformació i millora de la pràctica educativa.

3.2. Valor afegit de les TIC

3.2.1. Organització de l'activitat conjunta

3.2.1.1. Potencia les relacions del Triangle Educatiu

4. Desviament respecte les previsions inicials

5. Tipologia d'estudi

5.1. Mètode

5.1.1. Estudi de casos

5.1.1.1. L'objectiu és el d'obtenir una variació màxima entre ells, en funció de:

5.1.1.1.1. Materials d'autoaprenentatge

5.1.1.1.2. Graus i tipologia de les interaccions

5.1.1.1.3. Capacitat interactiva dels materials

5.1.1.1.4. Diversitat i riquesa de recursos tecnològics

5.2. Situacions d'observació (SD)

5.2.1. 1. Un tema d'un curs de Llengua catalana per a extrangers

5.2.1.1. Autoaprenentatge: materials autosuficients

5.2.1.2. Elevada estructuració i accessibilitat

5.2.1.3. Nula presencialitat i interacció

5.2.2. 2. Dos temes de Psicologia de la Instrucció

5.2.2.1. Curs completament a distància

5.2.2.2. Materials accessibles telemàticament

5.2.2.3. Interaccions asíncrones freqüents i planificades

5.2.3. 3. Un tema d'Història Contemporània

5.2.3.1. Semipresencial

5.2.3.2. Alternança d'aulari: habitual/informàtica

5.2.3.3. Materials hipermèdia elaborats pel professor

5.2.4. 4. Progecte de recerca guiada: Conèixer la ciutat de Barcelona

5.2.4.1. Presencial amb ús de les TIC

5.2.4.2. Treball col·laboratiu

5.2.4.3. Realització d'una Web

5.2.5. 5. Progecte telemàtic col·laboratiu

5.2.5.1. Presencial

5.2.5.2. Es comparteix informació de forma telemàtica

5.3. Recollida de dades

5.3.1. Registre en àudio i vídeo de les sessions presencials

5.3.2. Registre de les interaccions a través de les TIC

5.3.2.1. professor-alumne

5.3.2.2. alumne-alumne

5.3.3. Registre de les accions realitzades

5.3.3.1. Camtasia

5.3.4. Entrevistes a professors i alumnes

5.3.5. Autoinformes de professors i alumnes

5.3.6. Materials i documents

5.3.6.1. Relacionats amb la planificació

5.3.6.2. Elaborats per professors i alumnes

5.4. Anàlisi de dades

5.4.1. 1. Identificació de les activitats i usos de les TIC previstos

5.4.2. 2. Anàlisi de l'interactivitat

5.4.3. 3. Elaboració de mapes d'interactivitat

5.4.4. 4. Identificació dels usos reals de les TIC

5.4.5. 5. Comparació entre disseny, mapes d'interactivitat i usos reals.