Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Usos de les TIC by Mind Map: Usos de les TIC
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Usos de les TIC

Usos reals

Mediació alumnes/contingut

Representació i comunicació de significats

Seguiment, regulació i control de l'activitat conjunta de professor i alumnes al voltant dels continguts

Configuració d'entorns d'aprenentatge i espais de treball per a professors i alumnes

Contrast entre els usos reals i els previstos

Diferències rellevants

Aparició d'usos no previstos

Usos previstos com a prioritaris, acaben tenint un paper secundari

Usos previstos com a secundaris, acaben tenint un paper rellevant

Causes

Distància entre el plantejament teòric i la posada en pràctica, La interacció durant el desenvolupament de la pròpia activitat, modifica allò previst

La pràctica analitzada explota poc les potencialitats planificades de les TIC

Paper transformador de les TIC

El resultat és un efecte limitat en la transformació i millora de la pràctica educativa.

Valor afegit de les TIC

Organització de l'activitat conjunta, Potencia les relacions del Triangle Educatiu

Desviament respecte les previsions inicials

Tipologia d'estudi

Mètode

Estudi de casos, L'objectiu és el d'obtenir una variació màxima entre ells, en funció de:, Materials d'autoaprenentatge, Graus i tipologia de les interaccions, Capacitat interactiva dels materials, Diversitat i riquesa de recursos tecnològics

Situacions d'observació (SD)

1. Un tema d'un curs de Llengua catalana per a extrangers, Autoaprenentatge: materials autosuficients, Elevada estructuració i accessibilitat, Nula presencialitat i interacció

2. Dos temes de Psicologia de la Instrucció, Curs completament a distància, Materials accessibles telemàticament, Interaccions asíncrones freqüents i planificades

3. Un tema d'Història Contemporània, Semipresencial, Alternança d'aulari: habitual/informàtica, Materials hipermèdia elaborats pel professor

4. Progecte de recerca guiada: Conèixer la ciutat de Barcelona, Presencial amb ús de les TIC, Treball col·laboratiu, Realització d'una Web

5. Progecte telemàtic col·laboratiu, Presencial, Es comparteix informació de forma telemàtica

Recollida de dades

Registre en àudio i vídeo de les sessions presencials

Registre de les interaccions a través de les TIC, professor-alumne, alumne-alumne

Registre de les accions realitzades, Camtasia

Entrevistes a professors i alumnes

Autoinformes de professors i alumnes

Materials i documents, Relacionats amb la planificació, Elaborats per professors i alumnes

Anàlisi de dades

1. Identificació de les activitats i usos de les TIC previstos

2. Anàlisi de l'interactivitat

3. Elaboració de mapes d'interactivitat

4. Identificació dels usos reals de les TIC

5. Comparació entre disseny, mapes d'interactivitat i usos reals.