ระบบต้นทุน Precast

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ระบบต้นทุน Precast by Mind Map: ระบบต้นทุน Precast

1. ฝ่ายแบบ

1.1. สร้างรหัส Project

1.2. สร้างรหัสชิ้นงาน ตามแบบฟอร์มการออกรหัส

1.3. ตรวจสอบความถูกต้องของปริมาณวัสดุที่โปรแกรมคำนวณได้

2. บัญชี

2.1. ใส่ต้นทุนวัสดุลงในโปรแกรม

3. โปรแกรม

3.1. เก็บข้อมูล Project

3.1.1. หมายเลข Project

3.1.2. มีชิ้นงานหมายเลขอะไรเป็นส่วนประกอบบ้าง

3.2. เก็บข้อมูลชิ้นงาน

3.2.1. หมายเลขชิ้นงาน

3.2.2. รหัสลูกค้า

3.2.3. รหัสโครงการ

3.2.4. ประเภทผนัง

3.3. คำนวณปริมานวัสดุ เก็บลงในฐานข้อมูล

3.4. คำนวณต้นทุน

3.5. ออกรายงาน

3.5.1. รายงานต้นทุนปริมาณวัสดุ

3.5.2. รายงานระยะเวลาการผลิตชิ้นงานแต่ละชิ้น

3.5.3. รายงานระยะเวลาในการผลิตรวมในแต่ละ Project

3.6. รูปแบบการเข้าใช้งานโปรแกรม

3.6.1. ผ่านระบบ Online เหมือนระบบธนาคาร

4. เจ้าหน้าที่จัดโต๊ะ

4.1. คีย์รหัสผนังบนโต๊ะลงในโปรแกรม