CƠ SỞ TÂM LÝ CỦA HOẠT ĐỘNG DẠY

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CƠ SỞ TÂM LÝ CỦA HOẠT ĐỘNG DẠY by Mind Map: CƠ SỞ TÂM LÝ CỦA HOẠT ĐỘNG DẠY

1. Hoạt động dạy học

1.1. Khái niệm hoạt động dạy

1.2. Chức năng hoạt động dạy học

1.3. Cấu trúc hoạt động dạy

1.4. Hệ thống việc làm của giáo viên

2. Dạy học và sự phát triển trí tuệ của học sinh

2.1. Khái niệm trí tuệ

2.2. Cấu trúc trí tuệ cá nhân

2.3. Các loại trí tuệ - Thuyết đa trí tuệ

2.4. Chẩn đoán, đo lường trí tuệ

2.5. Các chỉ số của sự phá triển trí tuệ

2.6. Dạy học và sự phát triển trí tuệ học sinh

3. Dạy học và trí nhớ của học sinh

3.1. Khái niệm

3.2. Các loại trí nhớ

3.3. Quên và cách chống quên

4. Dạy học và sự phát triển nhận thức của học sinh

4.1. Khái niệm nhận thức

4.2. Sự phát triển nhận thức của học sinh

4.3. Sự khác biệt cá nhân về nhận thức của học sinh trong dạy học

5. Cơ sở tâm lý học của đánh giá trong trường học

5.1. Khái niệm đánh giá và các loại đánh giá trong trường học

5.2. Các kĩ thuật đánh giá

5.3. Học sinh và giáo viên trong đánh giá