Network-Transmission-Media

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Network-Transmission-Media by Mind Map: Network-Transmission-Media

1. TCP/IP Reference Model là mô hình được sử dụng rộng rãi nhất do tính đơn giản của nó. Transmission Control Protocol (TCP) là một giao thức mạng máy tính giống như giao thức Internet xác định một bộ quy tắc để điều chỉnh liên lạc giữa các thiết bị được kết nối trên Internet

1.1. TCP transport thường được sử dụng để truyền dữ liệu qua các mạng IP

1.2. TCP/IP suite of protocols(Bộ giao thức TCP / IP) bao gồm TCP, IP, UDP, ARP, DNS, HTTP và ICMP

1.3. TCP/IP Reference Model có 4 tầng trái ngược so với 7 tầng của mô hình OSI. Mỗi tầng là tương ứng với 1 hoặc 2 tầng của mô hình OSI

1.3.1. -Application layer

1.3.1.1. Tầng này làm cho các dịch vụ của các tầng khác có thể hoạt động thông qua các ứng dụng mà mọi người đều có thể sử dụng

1.3.1.2. Tầng này sử dụng các giao thức như HTTP, FTP, SMTP, Telnet, DNS

1.3.1.3. Tương ứng với các tầng còn lại của mô hình OSI

1.3.2. -Transport layer

1.3.2.1. Tầng này cung cấp thông tin "end-to-end" để đảm bảo các gói đến theo thứ tự và không gặp bất kì lỗi nào

1.3.2.2. Tầng này sử dụng TCP và UDP làm giao thức chính của nó

1.3.2.3. Tương ứng với tầng Transport của mô hình OSI và có một số chức năng của tầng Session

1.3.3. -Internet layer

1.3.3.1. chịu trách nhiệm chấp nhận, định tuyến và cung cấp các gói data(dữ liệu)

1.3.3.2. Các giao thức chính của tầng này là IP,ARP,ICMP và IGMP

1.3.3.3. Tương ứng với tầng Network của mô hình OSI

1.3.4. -Network Interface layer

1.3.4.1. chịu trách nhiệm chuyển các gói TCP / IP

1.3.4.2. TCP / IP có thể truyền dữ liệu bất kể phương thức truy cập mạng, định dạng khung hoặc phương tiện

1.3.4.3. Có thể làm việc với LAN technologies ( Ethernet, Token Rinh, FDDI) và WAN technologies (X.25, frame relay)

1.3.4.4. tương ứng với 2 tầng Physical và Data Link layer của mô hình OSI