การพยาบาลแบบองค์รวม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การพยาบาลแบบองค์รวม by Mind Map: การพยาบาลแบบองค์รวม

1. “การพยาบาลแบบองค์รวมจะดูแลผู้ป่วย ที่ทำให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุดและเสริมสร้างพลังให้ผู้รับบริการ”

2. การพยาบาลในมิติทางปัญญา

2.1. เสริมสร้างพลังความสามารถผู้ป่วย เพื่อให้สามารถ ดูแลตนเองได้ ตัดสินใจได้ มีการรับรู้ กาลเวลา สถานที่ บุคคล ได้อย่างเหมาะสม

3. การพยาบาลในมิติทางทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

3.1. เคารพและยอมรับในวัฒนธรรมที่แตกต่าง

3.2. ป้องกันการเกิดภาวะ social isolation

3.3. ลดความเครียดจากบทบาทที่เปลี่ยนแปลง

3.4. ใช้ระบบสนับสนุนจากสังคมและครอบครัว

3.5. ส่งเสริมการกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

3.6. ดูแลสิ่งแวดล้อมให้สะอาด ลดการติดเชื้อ และมีความปลอดภัย

3.7. ดูแลเพื่อป้องกันมลภาวะต่าง ๆ

4. การพยาบาลในมิติทางจิตวิญญาณ

4.1. ยอมรับในความเชื่อหรือการนับถือศาสนา

4.2. การจัดสถานที่ให้เป็นสัดส่วนเพื่อปฏิบัติกิจตามศาสนา

4.3. ส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้ปฏิบัติกิจศาสนาที่ไม่ขัดต่อการรักษา

4.4. การจัดหาหนังสือหรือพระคัมภีร์ตามความเชื่อของผู้ป่วย

4.5. ไม่ให้อาหารที่ประกอบไปด้วยเนื้อหมูเลือดหรือ เนื้อสัตว์อื่น ที่ไม่ได้เชือดด้วยมุสลิมกับผู้ป่วย มุสลิม

4.6. ไม่ให้อาหารที่ประกอบด้วยเนื้อสัตว์ ในผู้ป่วยที่ รับประทานอาหารมังสวิรัติหรือเจ

5. การพยาบาลในมิติทางจิตใจ

5.1. เคารพในความเป็นบุคคล

5.2. รักษาความลับ ไม่เปิดเผยผู้ป่วย

5.3. ให้ความเป็นสัดส่วน

5.4. ใช้เทคนิคการสัมผัส

5.5. ดูแลเทศะของผู้ป่วย

5.6. ลดความเครียด/วิตกกังวล ความ โศกเศร้าให้โอกาสผู้ป่วยระบายความรู้สึก

6. ทฤษฎี

6.1. โอเร็ม: เน้นการดูแลตนเองเพื่อรักษาภาวะสุขภาพและผาสุก

6.2. รอย: เน้นการส่งเสริมการปรับตัวของบุคคลทั้ง 4 ด้าน

6.3. นิวแมน: หัวเรื่อง: การดูแลเน้นแบบองค์รวม ปกป้องสิ่งคุกคามจากเนชั่สิ่งแวดล้อม

7. “การพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ให้การดูแลแบบองค์รวม ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม”

8. 1980 สมาคม พยาบาลองค์รวม แห่งสหรัฐอเมริกา กำหนดมาตรฐาน

8.1. การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ

8.2. เรียนรู้การบำบัดเสริม การแพทย์ ทางเลือกที่ผู้บริการใช้

8.3. บทบาทพยาบาล: การส่งเสริมผู้ป่วยให้รับผิดชอบดูแลชีวิตและสุขภาพของตนเอง

8.4. ส่งเสริมให้ผู้รับบริการมีสภาวะสุขภาพที่ดี และเลือกวิธีในการปฏิบัติตน

9. - ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม - ทำให้บุคคลมีสุขภาพดีที่สุด - ป้องกันการเจ็บป่วยเท่าที่จะทำได้ - ทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลดีกับสุขภาพมากที่สุด

10. การพยาบาลในมิติทางกาย

10.1. “ไม่ป่วย--ป่วย”

10.1.1. การดูแลให้ผู้ป่วยได้มีกิจกรรมและการออกกำลังกายที่เพียงพอ

10.1.2. การดูแลเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความสุขสบายและบรรเทาความเจ็บป่วย

10.1.3. การดูแลป้องกันอันตรายและภาวะแทรกซ้อนต่างๆ