Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KT3 by Mind Map: KT3

1. mahdollistaa tavoitteen mukaisen oppimisen, tarkoituksenmukaisten välineiden ja materiaalien avustuksella

2. Oppiminen

2.1. Yhteisöllinen oppiminen

2.1.1. Vaiheistaminen

2.1.1.1. Tiedollisen riippuvuuden näkökulma

2.1.1.2. Vastavuoroisen opettamisen näkökulma

2.1.1.3. Ratkaisuun tähtäävä näkökulma

2.1.2. Kollaboratiivinen oppiminen

2.1.2.1. Vygotskyn sosiokulttuurinen näkemys

2.1.2.2. Neopiagetilainen sosiokognitiivinen konflikti

2.2. Tutkiva oppiminen

2.2.1. tiedonhankintanäkökulma

2.2.2. osallistumisnäkökulma

2.2.3. tiedonluomisnäkökulma

2.3. Asiantuntijaksi oppiminen

2.3.1. lähtökohdat

2.3.1.1. progressiivinen ongelmanratkaisu

2.3.1.2. metakognitio

2.3.1.2.1. metakognitiivinen tieto

2.3.1.2.2. metakognitiivinen taito

2.3.1.3. tutkiva oppiminen

2.3.1.4. intentionaalinen oppiminen

2.3.1.5. adaptiivinen asiantuntijuus

2.3.1.6. ohjaus- ja vuorovaikutuskulttuuri

2.3.1.7. virtauskokemus/flow

2.3.1.8. oppimisorientaatio

2.3.1.9. kriittinen ajattelu

2.3.2. motivaation merkitys

2.3.2.1. oppimisen itsesäätely

2.3.2.2. kiinnostus, innostus, halu oppia/työskennellä

2.3.2.3. voimakas sitoutuminen

2.3.3. tieto- ja viestintätekniikan merkitys

2.3.3.1. tukee oppimisprosessin säätelyä ja ohjausta

2.3.3.2. ohjaa suunnittelemaan ja arvioimaan

2.3.3.3. auttaa ymmärtämään prosesseja

2.3.3.4. toisilta oppiminen

2.3.3.5. itse tuotetaan ja kehitellään tietoa

2.3.3.6. opettajan ohjaus silti tärkeää

2.3.3.7. aidon tilanteen simulointi

2.3.3.8. antaa tasavertaiset mahdollisuudet kaikille

2.3.3.9. raja-aitojen murtaminen

2.3.3.9.1. yhteys asiantuntijoihin

2.3.3.9.2. globaali verkko

2.3.3.9.3. ympäröivä yhteiskunta lähempänä

3. Oppimisympäristö