หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ by Mind Map: หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

1. หน่วยรับเข้าข้อมูล

1.1. อุปกรณืของหน่วยรับเข้าข้อมูล

1.1.1. 1.แป้นพิมพ์

1.1.2. 2. เมาส์

1.1.3. 3.จอสัมผัส

1.2. หน่วยรับข้อมูล คือ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รับข้อมูลรับข้อมูลหรือคำสั่ง จากผู้ใช้เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น ตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์ เป็นต้น โดยจะแปลงข้อมูลหรือคำสั่งนั้นให้อยู่ในรูปของสัญญาณไฟฟ้าที่คอมพิวเตอร์เข้าใจ นำมาจัดเก็บที่หน่วยความจำหลัก และใช้ประมวลผลได้ อุปกรณ์หน่วยรับข้อมูลที่นิยมใช้ในปัจจุบัน

2. หน่วยประมวลผล

2.1. อุปกรณ์ของหน่วยประมวลผล

2.1.1. 1.ซีพียู (CPU)

2.1.2. 2.เมนบอร์ด (Mainboard, mother board)

2.1.3. หน่วยประมวลผลถือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของเครื่องคอมพิวเตอร์ เปรียบได้กับสมองของมนุษย์ หน้าที่หลักของหน่วยนี้คือ นำเอาข้อมูลที่ถูกจัดเก็บหรือพักไว้ในหน่วยความจำ มาทำการคิดคำนวณประมวลผลข้อมูลทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic Operation) และเปรียบเทียบข้อมูลทางตรรกศาสตร์ (Logical Operation) จนได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วจึงค่อยส่งข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์เหล่านั้นไปยังหน่วยแสดงผลต่อไป อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยประมวลผลในเครื่องคอมพิวเตอร์ก็คือ ซีพียู

3. หน่วยเก็บข้อมูล

3.1. อุปกรณ์ของหน่วยเก็บข้อมูล

3.1.1. 1.แผ่นบันทึก

3.1.2. 2.ฮาร์ดดิสก์

3.1.3. 3. แผ่นซีดี

3.2. น่วยเก็บข้อมูล (Story Unit) ทำหน้าที่เก็บข้อมูลหรือโปรแกรมไว้เพื่อใช้งานในอนาคตเนื่องจากข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ทำงานจะอยู่ในแรมหรือหน่วยความจำที่ลบเลือนได้ ซึ่งเมื่อปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ข้อมูลจะสูญหายไปหมด เมื่อต้องการใช้ข้อมูลหรือโปรแกรมเดิมอีกครั้ง ซีพียูก็จะอ่านข้อมูลจากหน่วยเก็บข้อมูลเข้าสู่หน่วยความจำที่สามารถลบเลือนได้ เพื่อประมวลผลได้อีก หน่วยเก็บข้อมูลมีหลายประเภท เช่น แผ่นบันทึก ฮาร์ดดิสก์ แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี และหน่วยความจำแบบแฟลช

4. หน่วยความจำ

4.1. อุปกรณ์ของหน่วยความจำ

4.1.1. แรม (RAM)

4.1.2. รอม (ROM)

4.1.3. ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk)

4.2. หน่วยความจำ (Memory Unit) ทำหน้าที่เก็บโปรแกรมหรือข้อมูลที่รับมาจากหน่วยรับข้อมูล เพื่อเตรียมส่งออกหน่วยประมวลผลกลางทำการประมวลผล และรับผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล และเตรียมส่งออกหน่วยแสดงผลข้อมูลต่อไป