PERBEZAAN KURIKULUM MODEL PROSES OBJEKTIF (TYLER DAN TABA) DAN MODEL PROSES (STENHOUSE)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PERBEZAAN KURIKULUM MODEL PROSES OBJEKTIF (TYLER DAN TABA) DAN MODEL PROSES (STENHOUSE) by Mind Map: PERBEZAAN KURIKULUM MODEL PROSES OBJEKTIF (TYLER DAN TABA) DAN MODEL PROSES (STENHOUSE)

1. Manfaat kepada murid

1.1. Memberi peluang kepada murid berinteraksi

2. Manfaat kepada guru

2.1. Guru dapat merancang PdP berdasarkan garis panduan aktiviti

3. Pengurusan

3.1. Konsep guru masuk mengajar - membuat keputusan tentang urutan kandungan yang akan diajar

4. Penilaian

4.1. Menilai secara krisis mengikut konteks pengajaran

5. Kandungan

5.1. Pemilihan kandungan berdasarkan apa yang dipelajari

6. Ciri

6.1. Lebih mementingkan cara pelaksanaan guru

7. Keburukan

7.1. 1) mengabaikan pertimbangan kandungan yang sesuai 2) sukar mengaplikasikan pendekatan ini dalam sesetengah bidang

8. Kebaikan

8.1. 1) menekankan peranan yang aktif oleh kedua-dua guru dan pelajar 2) menekankan kemahiran belajar 3) menekankan kepada beberapa aktiviti yang penting dan berguna untuk kehidupan

9. Fokus

9.1. Proses menjalani pengalaman pembelajaran

10. Definisi

10.1. - model ini membentuk spesifikasi kurikulum dan proses pendidikan Bukan bermula dengan hasil berbentuk objektif. - menekankan kemungkinan pembentukan prinsip prosedur untuk pemilihan kandungan kurikulum dan justifikasinya.

11. Manfaat kepada murid

11.1. Manfaat kepada murid

12. Manfaat kepada guru

12.1. Guru dapat merancang PdP berdasarkan objektif

13. Pengurusan

13.1. Perancangan PdP sebelum mengajar

14. Penilaian

14.1. Berbentuk formatif dan sumatif

15. Kandungan

15.1. Pemilihan kandungan berdasarkan objektif dan matlamat

16. ciri

16.1. 1)Kurikulum terikat dengan matapelajaran dan peperiksaan 2)perlu mencapai objektif dan hasil pembelajaran 4) berdasarkan keperluan murid 5) sistematik

17. KeburukanTyler & Taba

17.1. 1)penentuan objektif tingkah laku adalah rumit dan tidak diperlukan 2)susah untuk menentukan objektif tingkah laku yang memuaskan pada pedingkat pembelajaran yang lebih tinggi 3) tingkah laku yang spesifik adalah tidak sesuai untuk domain afektif 4) terlalu mementingkan psikologi dan falsafah tingkah laku 5) kurikulum terlalu terikat dengan matapelajaran dan peperikasaan

18. Kebaikan Tyler&Taba

18.1. 1) mengelakan penyertaan yang kabur 2) membuat penilaian lebih tepat 3) membantu memilih dan menstrukturkan kandungan 4) membuat guru sedar tentang pelbagai jenis dan peringkat pembelajaran yang terlibat dalam matapelajaran tertentu 5) membimbing guru dan pelajar berkenaan kemahiran yang perlu dikuasai

19. Fokus

19.1. Hasil pembelajaran Pencapaian tujuan pendidikan

20. DEFINISI

20.1. Tyler - kurikulum ialah segala pembelajaran yang diarah, dirancang, dikelola dan dilaksanakan oleh pihak sekolah untuk mencapai matlamat pendidikan yang ditentukan. Taba - pembentukan kurikulum adalah, kurikulum seharusnya direka oleh guru-guru dan bukan ditentukan oleh pihak berkuasa atasan.

21. STENHOUSE

22. TYLER & TABA