Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Database by Mind Map: Database

1. Mệnh đề ORDER BY

1.1. ASC

1.2. DESC

2. Keys

2.1. PRIMARY KEY

2.2. FOREIGN KEY

3. CSDL Quan Hệ

3.1. Mối quan hệ giữa các bảng

3.1.1. One-to-many (một ~ nhiều)

3.1.2. Many-to-many (nhiều~ nhiều)

3.1.3. One-to-one(một~một)

3.2. Tinh chỉnh và chuẩn hóa thiết kế

3.2.1. Chuẩn hóa

3.2.1.1. Chuẩn thứ nhất (1NF)

3.2.1.2. Chuẩn thứ hai (2NF)

3.2.1.3. Chuẩn thứ ba (3NF)

3.2.2. Các quy tắc về tính toàn vẹn

4. CRUD in sql

4.1. Toán tử

4.1.1. Toán tử số học

4.1.2. Toán tử so sánh

4.1.3. Toán tử logic

4.1.3.1. All

4.1.3.2. And

4.1.3.3. Between

4.1.3.4. In

4.1.3.5. Like

4.1.3.6. Not in

4.1.3.7. Or

4.1.3.8. Is Null

4.1.3.9. Unique

4.2. Các câu lênh CRUD

4.2.1. Câu lệnh truy vấn SELECT...FROM

4.2.2. Câu lệnh INSERT INTO

4.2.3. Câu lệnh UPDATE

4.2.4. Câu lệnh DELETE

4.2.5. Câu lệnh ALTER TABLE

4.2.6. Câu lệnh "CREATE" và "DROP" TABLE

4.3. Join

4.3.1. INNER JOIN

4.3.2. OUTER JOIN

4.3.2.1. FULL OUTER JOIN

4.3.2.2. HALF OUTER JOIN

4.3.2.2.1. LEFT JOIN

4.3.2.2.2. RIGHT JOIN

4.3.3. CROSS JOIN

5. Mệnh đề GROUP BY

5.1. Mệnh đề HAVING

6. Mệnh đề WHERE

7. Các hàm thông dụng

7.1. Hàm AVG()

7.2. Hàm COUNT()

7.3. Hàm MAX()

7.4. Hàm MIN()

7.5. Hàm SUM()

7.6. Hàm UCASE()

7.7. Hàm LCASE()