Get Started. It's Free
or sign up with your email address
OMI's OKR by Mind Map: OMI's OKR

1. HỆ THỐNG

1.1. 1. Cài đặt hệ thống

1.1.1. 1.1 Thông tin công ty

1.1.1.1. Tên công ty

1.1.1.2. Lĩnh vực hoạt động

1.1.1.3. Số điện thoại

1.1.1.4. CEO/ Founders

1.1.1.5. Địa chỉ

1.1.1.6. Website

1.1.1.7. Thông tin bổ sung

1.1.2. 1.2 Thông tin các phòng ban

1.1.2.1. Danh sách các phòng ban

1.1.2.1.1. Thêm phòng ban

1.1.2.1.2. Thông tin từng phòng ban

1.1.2.1.3. Chỉnh sửa thông tin phòng ban

1.1.2.2. Danh sách nhân viên

1.1.2.2.1. Thêm nhân viên

1.1.2.2.2. Thông tin từng nhân viên

1.1.2.2.3. Chỉnh sửa thông tin nhân viên

1.2. 2. Danh sách kế hoạch

1.2.1. 2.1 Danh sách kế hoạch đã lập

1.2.1.1. Kế hoạch 1 (thông tin các mục tương tự KH2)

1.2.1.2. Kế hoạch 2

1.2.1.2.1. d. Admin

1.2.1.2.2. c. Tiến trình OKRs

1.2.1.2.3. a. Dashboard

1.2.1.2.4. b. Quản lý mục tiêu

1.2.1.3. Kế hoạch 3 (thông tin các mục tương tự KH2)

1.2.2. 2.2 Thêm kế hoạch mới

1.3. 3. Thông tin người dùng

1.3.1. 3.1 Thiết lập cá nhân

1.3.1.1. Thông tin người dùng

1.3.1.1.1. Họ tên

1.3.1.1.2. Ngày sinh

1.3.1.1.3. SĐT

1.3.1.1.4. Email

1.3.1.1.5. Phòng ban

1.3.1.1.6. Vị trí

1.3.1.1.7. Ảnh đại diện

1.3.1.2. Chỉnh sửa thông tin người dùng

1.3.2. 3.2 Thiết lập tài khoản

1.3.2.1. Thông tin tài khoản

1.3.2.1.1. Username

1.3.2.1.2. Mật khẩu hiện tại

1.3.2.1.3. Mật khẩu mới

1.3.2.2. Chỉnh sửa thông tin tài khoản

2. Đăng nhập/ Đăng ký

2.1. Đăng nhập

2.1.1. Quên MK

2.1.2. Reset MK

2.2. Đăng ký