Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MNCs & QTTTCQT by Mind Map: MNCs & QTTTCQT

1. 1. MNC

1.1. SXKD

1.2. Cung cấp dv

1.3. >= 2 quốc gia

2. 2. Hình thành & phát triển

2.1. Tìm nl thô

2.2. Mở rộng tt

2.3. Tối thiểu hoá cp

3. 3. Cấu trúc

3.1. Chiều ngang

3.2. Dọc

3.3. Nhiều chiều

4. 4. Mô hình ql

4.1. Đặc trưng

4.1.1. Chịu ảnh hươngt mt trong và ngoài nước

4.1.2. Chung nguồn tài trợ

4.1.3. Chung chiến lược phát triển

4.2. Mục tiêu

4.2.1. Tối đa hoá giá trị

4.2.1.1. Cổ đông

4.2.1.2. MNC

4.3. Mô hình tập trung

4.3.1. Công ty mẹ

4.3.1.1. Quản lí

4.3.1.1.1. Tiền

4.3.1.1.2. KPT và tồn kho

4.3.1.2. Tài trợ

4.3.1.3. Chi phí

4.4. MH phi tt

4.4.1. Quản lí tc chi nhánh A

4.4.1.1. Tiền mặt A

4.4.1.2. KPT và tồn kho A

4.4.1.3. Tài trợ A

4.4.1.4. Chi tiêu vốn A

5. 5. SWOT

5.1. STRENGTHS

5.1.1. Cp thấp

5.1.2. Csht tốt

5.1.3. Lợi thế quy mô

5.2. WEAKNESS

5.2.1. khoảng cách địa lí

5.2.2. Thiếu ptgt

5.2.3. Khó linh hoạt

5.3. Opportunities

5.3.1. CS thu hút

5.3.2. Leverage goverment

5.4. Threats

5.4.1. Chính phủ

5.4.2. Hạn ngạch

6. 6. Lí do

6.1. Tổi thiểu hoá cp

6.2. Tránh R

6.3. Tăng cạnh tranh thị phần

6.4. Lợi thế ss

6.5. Tiết kiệm thuế

6.6. Tính độc quyền

6.7. Tính độc quyền

7. 7. Yếu tố cản trở

7.1. Cp đại diện

7.2. Khoảng cách địa lí, văn hoá ...