พื้นฐานโปรแกรมเมอร์ควรรู้

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
พื้นฐานโปรแกรมเมอร์ควรรู้ by Mind Map: พื้นฐานโปรแกรมเมอร์ควรรู้

1. คณิตศาสตร์

1.1. Matrix

1.2. พีชคณิต

1.3. ตรรกะศาสตร์

2. Data Structure

2.1. Queue

2.2. Hash

2.3. Stack

2.4. Array

2.5. Linklist

3. Algorithm

3.1. การเรียง

3.2. การค้นหา

4. Web

4.1. HTML

4.2. XML

4.3. Javascript

5. Network

5.1. TCP/IP

5.2. DNS System

5.3. HTTP Protocol

6. Database

6.1. การออกแบบ

6.1.1. ER Diagram

6.1.2. การทำ Normalization

6.2. SQL

6.2.1. การทำ CRUD(Insert, Select, Update, Delete)

6.2.2. การ Join

7. ภาษา

7.1. มนุษย์

7.1.1. ไทย

7.1.2. อังกฤษ

7.2. โปรแกรม

7.2.1. พื้นฐาน

7.2.1.1. C/C++

7.2.1.2. หรือ Pascal

7.2.2. เชี่ยวชาญ

7.2.2.1. Java

7.2.2.2. C/C++

7.2.2.3. C#

7.2.2.4. PHP

7.2.2.5. VB.NET