Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Vấn Đề Dân Tộc Và Cách Mạng Giải Phóng Dân Tộc

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Vấn Đề Dân Tộc Và Cách Mạng Giải Phóng Dân Tộc by Mind Map: Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Vấn Đề Dân Tộc Và Cách Mạng Giải Phóng Dân Tộc

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh Về Vấn Đề Dân Tộc

1.1. 1. Vấn đề dân tộc thuộc địa

1.1.1. a) Thực chất của vấn đề dân tộc thuộc địa

1.1.2. b) Độc lập dân tộc - nội dung cốt lõi của vấn đề dân tộc thuộc địa

1.1.3. c) Chủ nghĩa dân tộc - một động lực lớn của đất nước

1.2. 2. Mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp

1.2.1. a) Vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp có quan hệ chặt chẽ với nhau

1.2.2. b) Giải phóng dân tộc là vấn đề trên hết, trước hết; độc lập dân tộc gắn liền với CNXH

1.2.3. c) Giải phóng dân tộc tạo tiền đề để giải phóng giai cấp

1.2.4. d) Giữ vững độc lập của dân tộc mình, đồng thời tôn trọng độc lập của các dân tộc khác

2. Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Cách Mạng Giải Phóng Dân Tộc

2.1. 1. Mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc

2.1.1. a) Tính chất và nhiệm vụ của cách mạng ở thuộc địa

2.1.2. b) Mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc

2.2. 2. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản

2.2.1. a) Rút bài học từ sự thất bại của các con đường cứu nước trước đó

2.2.2. b) Cách mạng tư sản là không triệt để

2.2.3. c) Con đường giải phóng dân tộc

2.3. 3. Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo

2.3.1. a) Cách mạng trước hết phải có Đảng

2.3.2. b) Đảng Cộng sản Việt Nam là người lãnh đạo duy nhất

2.4. 4. Lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm toàn dân tộc

2.4.1. a) Cách mạng là sự nghiệp của dân chúng bị áp bức

2.4.2. b) Lực lương của cách mạng giải phóng dân tộc

2.5. 5. Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc

2.5.1. a) Cách mạng giải phóng dân tộc cần tiến hành chủ động, sáng tạo

2.5.2. b) Quan hệ giữa cách mạng thuộc địa và cách mạng vô sản ở chính quốc

2.6. 6. Cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành bằng con đường cách mạng bạo lực

2.6.1. a) Tính tất yếu của bạo lực cách mạng

2.6.2. b) Tư tưởng bạo lực cách mạng gắn bó hữu cơ với tư tưởng nhân đạo và hoà bình

2.6.3. c) Hình thái bạo lực cách mạng

3. Tính CM Sáng Tạo Và Ý Nghĩa Thực Tiễn Của Tư Tưởng HCM Về Vấn Đề Dân Tộc Và CM Giải Phóng Dân Tộc

3.1. 1. Làm phong phú học thuyết Mác-Lênin về cách mạng thuộc địa

3.2. 2. Soi đường thắng lợi cho cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam