PENGENALAN FALSAFAH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PENGENALAN FALSAFAH by Mind Map: PENGENALAN FALSAFAH

1. Definisi

1.1. Plato

1.1.1. Pengetahuan tentang segala yang ada.

1.2. Aristotle

1.2.1. Menyelidiki sebab dan asas segala benda.

1.3. Al-Farabi

1.3.1. Ilmu pengetahuan tentang alam maujud.

1.4. Sidi Gazalba

1.4.1. Berfikir secara mendalam, sistematik, radikal dan universal dalam rangka mencari kebenaran.

2. Maksud

2.1. Suatu penilaian kehidupan yang bersifat sistematik dan logik. Ilmu menyelidik sesuatu dengan terperinci tentang sebab terjadi suatu peristiwa sehingga sebab mutlak ditemui.

2.2. Fokus tentang :

2.2.1. Ketuhanan

2.2.2. Alam semesta

2.2.3. Diri manusia

2.3. Gambaran keseluruhan :

2.3.1. Pengetahuan kehidupan

2.3.2. Warisan budaya

2.3.3. Hasil ilmu khusus lain

3. Hubungan Falsafah dengan Ilmu

3.1. Falsafah lebih umum dari sains

3.1.1. Sains : Persoalan khusus

3.1.2. Falsafah : Umum dan komprehensif

3.2. Sains mengkaji fakta

3.3. Falsafah mengkaji fakta dan sistem nilai

3.4. Falsafah mengkaji kajian yang hendak dikaji

4. Ilmu

4.1. Konsep

4.1.1. Pengetahuan dan kepandaian

4.1.2. Aristotle

4.1.2.1. Episteme - Pengetahuan peringkat tertinggi

4.1.3. Mazhab Rasionalisme

4.1.3.1. Ilmu pengetahuan bersifat apriori (hasil renungan tanpa melalui pengalaman)

4.1.4. Mazhab Empirisisme

4.1.4.1. Ilmu pengetahuan bersifat aposteriori (berdasarkan pengalaman dan pengamatan)

4.2. Ciri - ciri

4.2.1. Teori atau konsep tertentu yang boleh diterangkan secara rasional

4.2.2. Kaedah untuk mendapatkannya secara empirikal

4.2.3. Ada persoalan dan kandungan permasalahan secara sistematik

5. Manfaat mempelajari Falsafah

5.1. Mengembangkan semangat toleransi dan perbezaan pendapat.

5.2. Melatih diri berfikir secara sintesis aplikatif mengikut keperluan konteks.

5.3. Melatih diri agar bersikap kritis dalam aktiviti ilmiah.

5.4. Memecahkan masalah keilmuan secara cerdas dan sah.

6. Kategori Falsafah

6.1. Metafizik/Ontologi

6.1.1. Hakikat kewujudan

6.1.1.1. Tuhan

6.1.1.2. Alam Manusia

6.1.2. Memberi perhatian utama kepada realiti atau kewujudan mutakhir.

6.1.2.1. Kajian sesuatu bersifat rohani dan tidak dapat diterangkan.

6.1.3. Ilmu yang mendalami masalah pada peringkat permulaan dan pada peringkat akhir bagi setiap perkara yang wujud.

6.2. Epistomologi

6.2.1. Teori ilmu pengetahuan dan perihal mengetahui.

6.3. Aksiologi

6.3.1. Memperkatakan tentang baik atau buruk, benar atau salah dan perkara berkaitan nilai.

6.3.1.1. Etika

6.3.1.1.1. Nilai peraturan dan moral serta tingkahlaku.

6.3.1.2. Estetika

6.3.1.2.1. Nilai kecantikan dan seni