ระบบจำนวนเต็ม

Create a Competitive Analysis / SWOT to position your company in the market

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ระบบจำนวนเต็ม by Mind Map: ระบบจำนวนเต็ม

1. การคูณจำนวนเต็ม

1.1. 1. การคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวก จะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มบวกที่มี ค่าสัมบูรณ์เท่ากับผลคูณของค่าสัมบูรณ์ของสองจำนวนนั้น 2. การคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบ จะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มลบที่มี ค่าสัมบูรณ์เท่ากับผลคูณของค่าสัมบูรณ์ของสองจำนวนนั้น

1.2. 3. การคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบ จะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มลบที่มี ค่าสัมบูรณ์เท่ากับผลคูณของค่าสัมบูรณ์ของสองจำนวนนั้น 4. การคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบ จะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มบวกที่มี ค่าสัมบูรณ์เท่ากับผลคูณของค่าสัมบูรณ์ของสองจำนวนนั้น

2. การบวกจำนวนเต็ม

2.1. 1. การบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวก ให้นำค่าสัมบูรณ์มาบวกกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มบวก

2.2. 2. การบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบ ให้นำค่าสัมบูรณ์มาบวกกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบ

3. ระบบจำนวนเต็ม

3.1. จำนวนที่เรารู้จักเป็นครั้งแรก คือ จำนวนนับ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า จำนวนเต็มบวก ซึ่งได้แก่ 1, 2, 3, …

3.2. จำนวนเต็มบวก ได้แก่ 1, 2, 3, 4, 5, … จำนวนเต็มลบ ได้แก่ -1, -2, -3, -4, -5, … ศูนย์ ได้แก่ 0

4. การลบจำนวนเต็ม

4.1. ตัวตั้ง - ตัวลบ = ตัวตั้ง + จำนวนตรงข้ามของตัวลบ

4.2. เมื่อ a และ b แทนจำนวนเต็มใด ๆ a - b = a + จำนวนตรงข้ามของ b หรือ a - b = a + (-b)