ค่าคงที่ผลคูณการละลายและ ความสามารถในการละลายของแคลเซียมไฮดรอกไซด์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ค่าคงที่ผลคูณการละลายและ ความสามารถในการละลายของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ by Mind Map: ค่าคงที่ผลคูณการละลายและ ความสามารถในการละลายของแคลเซียมไฮดรอกไซด์

1. บทนำ

1.1. สารละลายอิ่มตัว(saturated solution) ของสารประกอบไอออนิกใดๆที่ละลายน้ำได้น้อย จะเกิดสมดุลระหว่าง เกลือ กับ ของแข็งอยู่ในสารละลาย

2. เครื่องมือและอุปกรณ์

2.1. ขวดรูปชมพู่ 250 ลบ.ซม.

2.2. กรวยแก้วและกระดาษกรองเบอร์1

2.3. ปิเปตขนาด 5 และ25 ลบ.ซม.

2.4. กระบอกตวงขนาด 10 ลบ.ซม.

2.5. บีกเกอร์ขนาด 250 ลบ.ซม.

2.6. บิวเรต

3. สารเคมี

3.1. สารละลายอิ่มตัวของแคลเซียมไฮดรอกไซด์

3.2. สารละลายกรดเจือจาง

3.3. สารละลายฟินอล์ฟธาลีน

3.4. ผงแคลเซียมคลอไรด์

4. วัตถุประสงค์

4.1. เพื่อหาค่าคงที่ผลคุณของการละลายของแคลเซียมไฮดรอกไซด์

4.2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของไอออนร่วมที่มีต่อสมดุลการละลายของแคลเซียมไฮดรอกไซด์

5. การทดลอง

5.1. ตอนที่1

5.2. ตอนที่2

5.3. ตอนที่3