ค่าคงที่ผลคูณการละลายและ ความสามารถในการละลายของแคลเซียมไฮดรอกไซด์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ค่าคงที่ผลคูณการละลายและ ความสามารถในการละลายของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ by Mind Map: ค่าคงที่ผลคูณการละลายและ ความสามารถในการละลายของแคลเซียมไฮดรอกไซด์

1. วัตถุประสงค์

1.1. เพื่อหาค่าคงที่ผลคุณของการละลายของแคลเซียมไฮดรอกไซด์

1.2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของไอออนร่วมที่มีต่อสมดุลการละลายของแคลเซียมไฮดรอกไซด์

2. บทนำ

2.1. สารละลายอิ่มตัว(saturated solution) ของสารประกอบไอออนิกใดๆที่ละลายน้ำได้น้อย จะเกิดสมดุลระหว่าง เกลือ กับ ของแข็งอยู่ในสารละลาย

3. การทดลอง

3.1. ตอนที่1

3.2. ตอนที่2

3.3. ตอนที่3

4. เครื่องมือและอุปกรณ์

4.1. ขวดรูปชมพู่ 250 ลบ.ซม.

4.2. กรวยแก้วและกระดาษกรองเบอร์1

4.3. ปิเปตขนาด 5 และ25 ลบ.ซม.

4.4. กระบอกตวงขนาด 10 ลบ.ซม.

4.5. บีกเกอร์ขนาด 250 ลบ.ซม.

4.6. บิวเรต

5. สารเคมี

5.1. สารละลายอิ่มตัวของแคลเซียมไฮดรอกไซด์

5.2. สารละลายกรดเจือจาง

5.3. สารละลายฟินอล์ฟธาลีน

5.4. ผงแคลเซียมคลอไรด์